בשערי גן העדן | לוי מגדיאל

לוי מגדיאל

מובא בספרים רמז נפלא בשם הזוה"ק על פסוקיה הראשונים של פרשתנו פרשת 'לך-לך':

'לך לך מארצך כו' אל הארץ אשר אראך כו'

ואעשך לגוי גדול והיה ברכה ואברכך מברכיך כו' '

הדברים מרמזים לכך שכאשר הנשמה רוצה לרדת לעולם בכדי לזכות לחיי הנצח, הקב"ה משביע אותה שתשמור את מצוות התורה ותעשה את רצונו ית' והקב"ה מוסר לה מאה מפתחות של הברכות של כל יום
כחשבון ל"ך-ל"ך שזה בגימטריא 100, שמפתחות הללו נמסרו לה בכדי לתקן בהם את גן-עדן לעובדה ולשומרה.

ובספר הקדמון 'שערי-אורה' ביאר שיש בשמים מאה ברֵכות (כלומר מאה מקורות של שפע ברכה וחסד), ובכדי שכולם ישפיעו כראוי, צריך האדם בכל יום ויום שיברך מאה ברכות כתיקונן, בכדי ששפע הטוב לא יפסק כלל, חלילה.

אם כן אלו המפתחות שנמסרו לה לנשמה הק' בעת ירידתה לעולם, אלו הם מפתחות של ברכה והורדת שפע. ועל זאת אומר לה הקב"ה לנשמה: 'ל"ך-ל"ך' (כמספר 100)! רדי מארצך ומקור יצירתך בגנזי מרומים 'אל הארץ' - זו העולם הזה מקום הנסיונות ועבודת ה', ועל ידי כן השלימי את חלקך בגן-עדן בעולם שכולו טוב. ועל ידי כן תזכי את עצמך לכל השכר הנפלא המובטח כאן בפסוקים הללו: 'ואעשך לגוי גדול ואברכך כו' כו' '.

שליחותו של המלאך גבריאל

הקדוש בעל 'מגלה עמוקות' מוסיף ומבאר דבר נפלא, והוא מגלה כי מי שמשביע את הנשמה הוא המלאך גבריאל, שהוא זה הממונה להוריד את נשמות הצדיקים לעולם הזה, והוא שמוסר בידיה את מאת המפתחות לפתוח בהן את שערי הברכה והשפע מידי יום ביומו.

ואלו דבריו של הספר 'שולחן הטהור' (מאמר כוונת הברכות פרק א') [הדברים קוצרו מעט].

דע כי בשעה שנשמת האדם צריכה לצאת לאויר העולם, בא אליה המלאך גבריאל ואומר לה כך:

" את בת קדושה של המלך! "

תדעי שעלייך לצאת מעולם זה ולרדת לעולם שפל ושם להשלים את המשימות שיוטלו עלייך. ועלייך לדעת שתצטרכי להתנסות בכמה נסיונות הן מצד הגוף והן מצד היצר הרע וכל כוחותיו שמנסים להטעותך ולפתותך לדרכים רעות, ולכן את שרויה בסכנה גדולה שח"ו לא תפלי ברשתו ומצודתו.

לכן אמסור לך כעת בשליחות אדון-עולם מאה מרגליות קדושות שהן מאה ברכות של מעלה שאין שום דבר שישוה למעלתן ויקרתן.

ובכן, בת המלך הקדושה!

אם תזהרי באלו הברכות הנפלאות והקדושות לברך אותם כראוי, ובכונה וברצון הלב ביראת אדונייך ובאהבתו, תקבלי שכר טוב ושמחה רבה וברכות ואורות זוהרות ויקרות שאי אפשר לתארם ולפרטם בשפתים.
וכל זה שמור לך בשכר אלו הברכות שתברכי שבזכותן יפתחו לך מאה אורות ואוצרות עליונות ואף גופך שהוא המדור שלך יזדכך בטהרה רבה, ועל ידי כן יכנע היצר הרע ויעזוב אותך מלפתותך לרדוף אחר הבלי העולם ההוא.

ועליך לזכור, כי בבא היום כאשר יגיע זמנך לשוב לעולם העליון יהיה עלייך לתת דין וחשבון מפורט על כל ברכה היאך היא יצאה מפיך, ואיך היא עלתה למרום והאם היתה בה התעוררות של קדושה לכון בה את הדעת והלב ! "

כאשר הנשמה שומעת ומסיימת להאזין את אלו הדברים מאת המלאך גבריאל היא יוצאת מעולמה הטמיר ויורדת לעולם הזה לעבוד ולתקן את חלקה בגן עדן לעתיד לבא.

(הובאו כל הדברים היקרים הללו בספר הנפלא: 'מצות המאה ברכות כהלכתה' מאת הרה"ג רבי מרדכי פוטאש שליט"א, סימן ט' ע"ש.)

משום כך נעסוק בע"ה בשבועות הקרובים במדור זה 'שערי גן עדן' לבאר את גודל המעלה של אמירת ברכות כתיקונם, והשכר העצום הגנוז 'שומרי אמנים' המקפידים לענות אמן כהלכתו כראוי, והסגולות הנפלאות הגדולות שנאמרו בעניינים אלו.

וה' יהיה בעזרנו להתעורר לקיים את הדברים לשומרם ולעשותם, אמן.

Image