אמן | לוי מגדיאל

מהי משמעות המילה 'אמן'?
פי' המילה 'אמן' – הוא 'אמת'.

וזאת בשתי דרכים:
א.    אני מאמת ומאשר את הדברים.

כאשר נוסח מטבע הברכה מדבר ומתאר על דברים שנעשו או שישנם.
כמו למשל ברכת 'אשר יצר'.
בברכה זו אנו מהללים את השם ומשבחים אותו שהוא יוצר האדם בחכמה וברא בו נקבים ואברים שונים, ושכל פעולתם במינון מדויק ביותר שאם יפתח או יסתם כו' א"א להתקיים, וה' הוא מהולל שהוא רופא כל בשר והוא מפליא לעשות ביצירת האדם שהוא קושר ומאחד נשמה רוחנית עם גוף גשמי שזה פלא מופלא שאין כמוהו.

או למשל ברכת 'אשר בחר בנו'.
בברכה זו אנו מהללים את השם הגדול והנורא, שבחר בנו מכל עם ולשון והראנו את זיו כבודו ושכינתו במתן תורתו הקדושה בהופיעו והגלותו לעיני כל עם ישראל ששים רבוא גברים לבד הנשים והטף והזקנים, במעמד נורא הוד ונשגב שלא היה כמוהו לא לפניו ולא אחריו.
כל זה הוא תיאור של עובדות ושבחים.

בהקשר לאלה, אמירת 'אמן' משמעותה: אמת הוא הדבר או הדברים שנאמרו. אני מאמין בהם אמונה שלימה. הם ברורים לי ואני מסכים בכל לבי עם משמעותן.
אני מאמין שה' יצר את האדם בחכמה וברא בו כו' ושא"א להתקיים שעה אחת אם יפתח או יסתם אחד מהם.


ב. אני מיחל ומצפה שהדברים יֵאָמְנוּ ויתאמתו. הלואי שזה אכן יתקיים.
זה נוגע לכל הברכות בהם יש בקשות ויחולים.

כמו למשל 'ברכת התורה'.
בברכה זו יש בה תפילה ועתירה לה' שיעריב וימתיק את דברי התוה"ק ובפינו ובפי צאצאינו להיות כולם מלומדי תורה ה' לשמה.
העונה 'אמן' אחר ברכה זו מכוון בענייתו: 'הלואי ותתאמת ותתגשם משאלה נעלה זו, ואכן נהיה כולנו יודעי תורת ה' לשמה.
או למשל ברכת 'בונה ירושלים' של ברכת המזון.
העונה 'אמן' ממחיש את כיסופיו וערגתו לבנין ירושלים עיר הקודש והמקדש, ושירחם ה' על ציון ועל ישראל ועל מלכות בית דוד וישלח לנו את גאולתו השלמה בקרוב.

במקרים רבים, משמעות האמן היא כפולה.
כי יש בברכה שני חלקים, גם חלק של הצהרת שבח ותהילה שבהקשר לזה ה'אמן' פירושו: אני מאמין בדברים.
וגם חלק של עתירה ויחולים. ביחס  לחלק זה, משמעות ה'אמן' היא שיתאמתו הדברים ויתממשו.

כמו בברכות האמצעויות של תפילת העמידה – שמונה עשרה.
העונה אמן לברכת 'חונן-הדעת' לדוגמא. מכוון: אני אכן מאמין ומאשר את השבח שהצהיר המברך כי ה' הוא חונן הדעת, והוא הנותן לאנוש בינה, והוא גם מכון שהוא מיחל שהקב"ה יחוננו דעה בינה והשכל.

למעשה, כפי שהגדרנו בראשית הדברים: שתי המשמעויות המתפצלות בהקשרי הברכות השונות הם במהותן אחת: אמן = אמת. רק שיש 'אמת' של עבר או של הוה: "כך אכן הם הדברים". ויש 'אמת' של עתיד. שיתקיים ויתאמת.Image