מהיכן יודעים שלאברהם אבינו היתה סוכה | הרב עזריאל יונה

במדרש כתוב

מנין שקיים אברהם אבינו מצוות סוכה? שנאמר וה' ברך את אברהם בכל

 

השאלה העולה מאליה היא כמובן, מהו הקשר בין פסוק זה למצוות סוכה

 

בשנה אחת הציג הגאון מווילנא לפני הנוכחים את המדרש, ולתמיהתם על הקשר בין שני חלקי המדרש אמר כי 'בכל' הם ראשי התיבות של שלשת הפסוקים המצווים על מצוות סוכה:

בסוכות תשבו שבעת ימים

כל האזרח בישראל ישבו בסוכות

למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל

 

תשובה גאונית זו מסבירה איפא את הקשר בין שני חלקי המדרש, אלא שעדיין יש לתמוה, מדוע נרמזו מצוות סוכה דווקא במילה 'בכל', האם יש לכך משמעות נוספת מלבד העובדה שהיא מרכיבה את ראשי התיבות שלהם?

 

אמר על כך הרב טרוביץ כי בגמרא במסכת בבא בתרא נאמר כי יש שלשה שהטעימן הקדוש ברוך בעולם הזה מעין העולם הבא, הראשון שבהם היה אברהם, שנאמר 'וה' ברך את אברהם בכל'. פירושה של מימרת הגמרא הוא, כי אם ברך ה' את אברהם בכל, הרי שמוכרחים אנו לפרש כי הוא הטעימו מעין עולם הבא, שהלא בעולם הזה אי אפשר ליהנות מהכל, כל עוד קיים גם העולם הבא.

 

כעת אומר הרב, ברור כיצד מרמז פסוק זה על מצוות סוכה. שכן סוכה היא זכר לענני הכבוד שעניינם הוא אור העולם הבא, שבו צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה, ואמנם אמרו חז"ל שישראל זכו למצוות סוכה בזכות הכנסת אורחים של אברהם אבינו, ולכן נרמזה סוכה דווקא במילה 'בכל'.

 

[על פי כמוצא שלל רב]