שאלת הבית יוסף | מערכת האתר

השבוע, לקראת חג החנוכה נזכיר את קושית ה"בית יוסף".

הגמרא במסכת שבת (כא ב) מתארת את סיפור החנוכה: מאי חנוכה? דתנו רבנן בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון [שמונה הם] דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון [אין מספידים בהם ואין מתענים בהם] שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול ולא היה בו אלא להדליק יום אחד נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה

רבי יוסף קארו בספרו בית יוסף שואל: מפני מה חוגגים את חנוכה שמונה ימים והלוא היה שמן בכמות מספקת ליום אחד, וריבוי השמן היה רק לשבעה ימים.

אם כן נס חנוכה היה שבעה ימים בלבד, ומדוע תקנו חכמים חג של שמונה ימים?

תשובות רבות נאמרו על קושיא זו. אם חשבתם על תשובה משלכם - כתבו לנו.