למי שייכת המתנה | מערכת האתר

שאלה נוספת מתוך "משפטי התורה" (חלק ג'):

במסגרת מבצע הצטרפות שערכה קופת חולים מסויימת, הוצע פרס של מצלמה לכל חבר קופת חולים שיצרף חבר נוסף.

אדם מסויים החליט מיוזמתו להצטרף לקופה, וביקש מאחיו שמעון שיצרף אותו לקופה, כך יזכה במצלמה. סוכם ביניהם שכשיקבל שמעון את המצלמה, יתן אותה לאחיו.

והנה, לאחר שקיבל שמעון את המצלמה, הוא החליט להשאיר אותה ברשותו ולא לתת אותה לאחיו.

האם שמעון רשאי לחזור בו מהסיכום?

מקורות:

א] שולחן ערוך סימן ריא, שאין אדם יכול להקנות דבר שאינו ברשותו.
ב] שולחן ערוך סימן רצ סעיף ח, המבטיח לתת לחבירו מתנה וחזר בו,הינו "מחוסר אמנה", ואין רוח חכמים נוחה הימנו.