חלק א - סדר היום | מערכת האתר

פרק א' קימה

  מודה אני / נטילת ידים של שחרית / הטעמים לנטילת ידים בשחרית / אופן נטילת הידים בשחרית / הלכות נוספות / נטילת ידים במקרים נוספים / כיסוי הראש / לבישת הבגדים / "ובחוקותיהם לא תלכו" 
 
פרק ב' מבוא לתפילה
  נוסח תפילה קבוע / תפילות פרטיות / מקורות לתפילה / מועדי התפילות  
 
פרק ג' הברכות לפני התפילה
  ברכות השחר / ברכות התורה / הנהגת אדם שהיה ער כל הלילה / מי שלא ברך לפני התפילה / ברכת אשר יצר במשך היום
 

  פרק ד' הכנות לתפילה מנין ובית כנסת 

  ההכנות לתפילה / איסור עיסוק  בעסקיו לפני התפילה / גוף ומקום ראויים לתפילה / נטילת ידים לתפילה / שמירת נקיון הידים / תפילה בציבור / מנין / תאריך בר מצוה / בית כנסת / קדושת בית כנסת / קדושת ספרי תורה ותשמישי קדושה
 

פרק ה' ציצית

 חשיבות מצות ציצית / "טלית קטנה" / דיני קיום מצות ציצית / הלכות נוספות / אופן עשית הציצית / דיני הבגד (הטלית) / דין חוטי הציצית / זמן מצות ציצית
 

  פרק ו' תפילין

 חשיבות התפילין / מהות התפילין / באלו ימים מניחים תפילין / זמן הנחת תפילין / טלית ותפילין / מי שאין לו תפילין / הנחת תפילין של יד / הנחת תפילין של ראש / דינים נוספים / קדושת התפילין / חליצת התפילין / כשרות התפילין / בדיקת תפילין
 

  פרק ז' תפילת שחרית

 מעלת התפילה / חלקי תפילת שחרית / פרשיות הקרבנות / פסוקי דזמרה / הנהגת מי שאחר לבוא לתפילה / קריאת שמע וברכותיה / חשיבות קריאת שמע / דקדוק בקריאת שמע / הכוונה בקריאת שמע / זמן קריאת שמע / דיני ההפסקות בחלקי התפילה השונים / תפילת שמונה עשרה / בקשות פרטיות / הנהגות המתפלל / ענית אמן, קדיש וקדושה / תפילה בפה / צדוד הפנים לכוון ירושלים / מקום התפילה / אופן התפילה / הפסיעות לפני התפילה / העמידה בתפילה / הכריעות / סיום תפילת העמידה / איסור ישיבה כנגד המתפלל / הוספות בתפילה / תחילת זמן תפילה / סוף זמן תפילה / חזרת הש"ץ / קדושה / מודים דרבנן / ברכת כהנים / סדר ברכת כהנים / כאשר אין כהנים / באלו תפילות יש ברכת כהנים / תחנון / תחנון בימים שני וחמישי / תקנות משה רבינו ועזרא הסופר / הוצאת ספר תורה / העליה לתורה / הקריאה בתורה / לאחר הקריאה / הגבהת התורה / הכנסת ספר התורה / המשך התפילה וסיומה / "עלינו לשבח" / קדיש / קדיש יתום / תפילת תשלומין / מי חייב תפילת תשלומין / אופן התפילה / למוד תורה לאחר התפילה
 

פרק ח' תפילת מנחה

  חשיבות תפילת מנחה / חלקי התפילה / זמן תפילת מנחה / איסור סעודה לפני מנחה
   
פרק ט' תפילת ערבית

חלקי התפילה / זמן קריאת שמע של ערבית / קריאת שמע על המיטה