פרק ב - הברכות | מערכת האתר

חלק ב    הברכות 

 

פרק י    דיני ברכות כלליים

סוגי הברכות / הכוונה / אסור הזכרת שם-שמים לבטלה וברכה לבטלה / "ספק ברכות להקל" / "ברוך הוא וברוך שמו" ו"אמן" / הכוונה בענית "אמן" / דיני ענית "אמן" באמצע התפילה

 

פרק יא  נטילת ידים וברכת המוציא

סוגי המאכלים / אכילה מועטת / אופן הנטילה / הלכות נוספות / ברכת "המוציא" / מאכלים הבאים מחמת סעודה / דיני הסעודה

 

פרק יב   ברכת המזון

מים אחרונים / זימון / נוסח ברכת המזון / ברכת המזון ב"שבע ברכות" ובסעודת ברית מילה / כוס של ברכה

 

פרק יג   ברכות הנהנין

דיני הברכות ונוסחן / ברכות הריח / דיני קדימה בברכות / דיני טעות בברכות / ברכה על תרופות / דין טעימת מאכלים / מאכל שטבולו במשקה / עיקר וטפל / דין קובע סעודתו על דברי מאפה / מאכל שנשתנה צורתו

 

פרק יד   ברכות אחרונות

ברכה "מעין שלש" / ברכת "בורא נפשות" / דינים נוספים

 

פרק טו  ברכות שונות

ברכת "שהחיינו" / ברכת הגומל / ברכות הרעם, בהרק והקשת / ברכת האילנות / תפילת הדרך