חלק ג - השבת | מערכת האתר

חלק ג  -  השבת

 

פרק טז  ההכנות לשבת והדלקת נרות

ההכנות לשבת / רחצה, תספורת וגזיזת צפרנים / דיני סעודה ומלאכה ביום ששי / הדלקת נרות שבת / אופן הדלקת הנרות / דיני אורח / "נר מצוה ותורה אור" / זמן הדלקת נרות

 

פרק יז   ליל שבת

קבלת שבת / תפילת ערבית בליל שבת / לפני הקידוש / הקידוש / הגביע והיין לקידוש / יציאה ידי חובה בקידוש / נטילת ידים ו"המוציא" / בציעת הפת / יציאה ידי חובה / הסעודה / זמירות שבת

 

פרק יח  סדר יום השבת

תפילת שחרית / קריאת התורה / ההפטרה / "שנים מקרא ואחד תרגום" / תפילת מוסף / הקידוש / סעודת שחרית בשבת / מאה ברכות בכל יום / למוד תורה בשבת / תפילת מנחה / סעודה שלישית

 

פרק יט  מוצאי שבת

זמן צאת השבת / תפילת ערבית במוצאי שבת / דיני שכחת "אתה חוננתנו" במוצאי שבת / קידוש לבנה / הבדלה / הברכות בהבדלה / יציאת ידי חובה בהבדלה / אכילה ועשית מלאכה במוצאי שבת / מלוה מלכה

 

פרק כ    מלאכות שבת

"שמור את יום השבת לקדשו" / אבות ותולדות / חלוקת ל"ט מלאכות / ביאור ל"ט המלאכות ודוגמאות של פעולות אסורות הכלולות בהן / איסורי שבת / פרקי המשנה של איסורי שבת / הבערת וכבוי אש / איסור בישול / קדירה על גבי קדירה / כלי ראשון וכלי שני / הכנת תה וקפה בשבת / כיצד לנהוג במאכל שאינו מבושל כל צרכו / החזרה / הטמנה / מלאכות הקשורות להכנת מאכלים / איסור סחיטה / איסור טחינה / איסור לישה / כבישת מאכלים / איסור בורר / אופן הברירה המותרת / הלכות נוספות / פתיחת קופסאות, בקבוקים ואריזות מזון / ניקוי כלי אוכל / איסור הכנה משבת לחול / שימוש בסבון ובמשחות / כבוס בגדים וצחצוח נעלים / שמוש באור ובמכשירים / כתיבה, מחיקה והדבקה / תפירה, גזירה וקריעה / קשירה והתרה / שקילה ומדידה / בניה ופריסת כיסויים / טאטוא רצפה ושטיפתה / הטיפול בגוף (תספורת, גזיזת צפרנים, איפור וסירוק שיער) / רחיצה / טיפול בתינוק / תרופות ופקוח נפש / טיפוס ושימוש באילנות / עבודות שדה וגינה / "וכבדתו מעשות דרכיך" / "ממצוא חפצך" / "ודבר דבר" / הלכות עירובין / רשויות שבת / איסור הוצאה מרשות לרשות / איסור תחומין / איסור מוקצה / כלי שמלאכתו לאיסור / מוקצה מחמת חסרון-כיס / מוקצה מחמת גופו / בסיס לדבר האסור

 

פרק כא  פרטים שרצוי להכינם לפני שבת