חלק ד' - סדר השנה | מערכת האתר

חלק ד '   סדר השנה

 

פרק כב  הלכות יום-טוב

תאריכי החגים / יום-טוב שני של גלויות / איסור מלאכה ביום-טוב / דיני אש ובישול ביום-טוב / סחיטה, לישה וטחינה / בורר ביום-טוב / דיני הוצאה מרשות לרשות / איסור טלטול מוקצה ואיסור יציאה מחוץ לתחום / עירוב תבשילין / הדלקת נרות / תפילות החג / כבוד החג ושמחתו / סעודות החג / ההבדלה

 

פרק כג  הלכות ראש-חודש

השנה העברית / "שבת מברכים" / התפילות בראש-חודש / "יעלה ויבוא" / הלל / קריאת התורה ומוסף / סעודה בראש-חודש / שבת ראש-חודש

 

פרק כד  ראש-השנה

ערב ראש-השנה / ההכנות לחג / ימי ראש השנה / ימי דין ומשפט / התפילות / תפילת מוסף / מצות תקיעת שופר / אופן קיום המצוה / סימנים בסעודה / תשליך / הדלקת נרות וברכת "שהחיינו" בלילה השני

 

פרק כה  הלכות תענית צבור וצום גדליה

מהות ימי התענית / איסור אכילה ושתיה / התפילות בתענית ציבור / כאשר אין עשרה אנשים מתענים / צום גדליה

 

פרק כו   עשרת ימי תשובה

מצות התשובה / התפילות / מנהג כפרות / עברות שבין אדם לחברו / שבת תשובה

 

פרק כז   ערב יום-הכפורים

התפילה / מצות אכילה וההכנות ליום הכפורים / ברכת הבנים וההכנות לתפילה / הדלקת נרות

 

פרק כח  יום הכפורים

איסור עשית מלאכה / חמישה עינויים / פיקוח נפש / התפילות / "כל נדרי" / הוידויים ופרטים נוספים / הקריאה בתורה / "יזכור" ומוסף / תפילת מנחה / תפילת נעילה / מוצאי יום הכפורים

 

פרק כט  סוכות, שמיני-עצרת ושמחת-תורה

זכר ליציאת מצרים / שלושה רגלים / הקמת הסוכה / הסכך / השימוש בדפנות, בסכך ובקישוטים / מצות ישיבת סוכה / ההבדל בין הלילה הראשון של סוכות לשאר ימי החג / ארבעה מינים / אתרוג / לולב / הדס / ערבה / מצות נטילת לולב / אופן קיום המצוה / הנענועים / דין ארבעת המינים ביום הראשון של סוכות / דיני ימי חג הסוכות / יום-טוב / זמן שמחתנו / התפילות בחג / הושענות / חול המועד / איסור מלאכה בחול המועד / הושענא רבה / שמיני עצרת / שמחת תורה / תפילת גשם / בחוץ לארץ

 

פרק ל    חנוכה

נס חנוכה / התפילות / דיני שכחת "על הניסים" בתפילה בחנוכה ובפורים / הדלקת נרות חנוכה / מקום וזמן ההדלקה / אופן ההדלקה / הלכות נוספות / הדלקת נרות חנוכה ביום ששי ובמוצאי שבת / מנהגים בחנוכה / עשרה בטבת / ט"ו בשבט

 

פרק לא  חודש אדר

ארבע פרשיות / תענית אסתר / זכר למחצית השקל / פורים / מקרא מגילה / "על הניסים" וקריאת התורה / משלוח מנות ומתנות לאביונים / סעודת פורים / שושן פורים

 

פרק לב  חודש ניסן ודיני חמץ

שבת הגדול / איסור חמץ בפסח / בדיקה ובעור / אופן בדיקת חמץ / הלכות נוספות / בטול חמץ / מכירה לגוי / מוצרי מזון וכלים כשרים לפסח / מוצרי מזון / כלי פסח / דיני י"ד בניסן / שריפת חמץ וביטול חמץ / תענית בכורים / ההכנות לחג / ההכנות לליל הסדר

 

פרק לג  חג-הפסח

זכר ליציאת מצרים / ליל הסדר / סיפור יציאת מצרים / ארבע כוסות / כרפס / מצות אכילת מצה / מרור / "כורך" / אפיקומן / הלכות נוספות / תפילת טל / חול המועד / שביעי של פסח / חמץ שעבר עלי הפסח

 

פרק לד  ספירת העומר וחג השבועות

ספירת העומר / דיני קיום המצוה / ההנהגות בימי הספירה / הימים שבהם נוהגים דיני אבלות / חג השבועות / התפלות בחג / מאכלי חלב

 

פרק לה  י"ז בתמוז וט' באב

י"ז בתמוז / ימי בין המצרים / שלושת השבועות / דיני האבלות מי"ז בתמוז (שלושת השבועות) / תשעת הימים / שבת חזון / ערב תשעה באב / תשעה באב / חמישה עינויים / הלכות נוספות / למוד תורה בתשעה באב / התפילות בתשעה באב / ליל תשעה באב / תפילת שחרית / תפילת מנחה / הלכות נוספות / חודש אלול / סליחות / "לדוד ה' אורי וישעי" / תקיעת שופר