חלק ה' - נושאים בהלכה | מערכת האתר

חלק ה נושאים בהלכה


פרק לו כשרות

חשיבות שמירת הכשרות / קנית מוצרים כשרים / מורכבות מוצרי המזון / השגחה מעולה / זהירות בקנית מוצרי מזון / בשר כשר / בעלי חיים כשרים / שחיטה / איסור טריפה / נקור הגיד והחלב / איסור דם / מליחה בתוך שלוש יממות / אופן ההכשרה (המליחה) / לפני ההדחה במים / הדחה ראשונה / השריה במים / המליחה / ההדחה האחרונה / ביצים / בשר מוכשר / צלית כבד / אופן הצליה / הלכות נוספות / דם בביצים / דם שפרש מהשנים / דגים / דגים טהורים וטמאים / שרץ המים / בשר וחלב / בשר, חלב ומוצריהם / פרוה (סתמי, לא בשרי ולא חלבי) / המתנה בין בשר לחלב / דיני ההפסק בין חלב לבשר / אכילה ליד שלחן אחד / איסורי בישול והנאה / עיסה (בצק) חלבית או בשרית / כלי בשר וחלב / בשר וחלב שהתערבו וכלים שנטרפו / דגים / איסור תולעים / בדיקת מאכלים / הלכות פת, בישולים, חלב ויין של נכרים / טבילת כלים / סוגי הכלים / אופן הטבילה / הגעלת כלי מתכת חדשים / הכשרת מטבח


פרק לז מצוות התלויות בארץ

תרומות ומעשרות / איסור "טבל" / הסבר המושגים / הלכות נוספות / שלבי ההפרשה / נוסח הפרשת תרומות ומעשרות / הברכות / הנוסח הקצר / בשבת וביום-טוב / הפרשת חלה / אופן הפרשת החלה / הלכות נוספות / ערלה ונטע רבעי / ערלה / נטע רבעי / שנת השמיטה / שמיטת כספים ופרוזבול / כלאים / הרכבת אילנות / כלאי זרעים / כלאי הכרם / איסור חדש


פרק לח נושאים שונים

גילוח / שעטנז / מזוזה / קביעת מזוזה / כשרות המזוזה / למוד תורה / ברית מילה ופדיון הבן / ברית מילה / פדיון הבן / דיני כהנים / בין אדם לחברו / גמילות חסדים / צדקה / בקור חולים / רכילות ולשון הרע / מצות הלואה / איסור ריבית / דיני ממונות / הצלת אדם וממונו והשבת אבידה / זהירות מפגיעה בזולת / מעקה / ממון אחרים / "ביומו תתן שכרו" / הלכות משא ומתן / מידות ומשקלות / הנהגה בחברה ותיקון מידות הנפש / מצות קידוש ה'


פרק לט הלכות אבלות

עולם חולף ועולם נצחי / שעת הפרידה / על מי מתאבלים / אונן / הלוויה / הקריעה / ההספד / טומאת כהן / סעודת הבראה / "שבעה" / התפילות בימי השבעה / תפילות וזכויות לעילוי נשמת הנפטר / ניחום אבלים / "שלושים" / דיני אבלות בחגים וברגלים / שמועה קרובה ושמועה רחוקה / אבלות י"ב חודש / הקמת המצבה / יום זכרון

מקורות הלכתיים