להסתכל נכון | הרב עזריאל יונה

גר ותושב אנכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מלפני [בראשית כג, ג].

גר מארץ אחרת ונתישבתי עמכם. ומדרש אגדה אם תרצו הריני גר, ואם לאו אהיה תושב ואטלנה מן הדין, שאמר לי הקב"ה - לזרעך אתן את הארץ הזאת [רש"י].

 

הרב אזרחי בספרו ברכת מרדכי תמה: מה בא פסוק זה ללמדנו הלא כל מילה וכל אות תורה המה הוראה לדורות יש בהם.

מה חידוש יש בפניה זאת של גר ותושב אנכי עמכם מה התחדש כאן שלא היינו יודעים אילולי המקרא שכתוב?

התעמקות בדברים תעמידנו על פשרן.

 

בל נשכח המדובר הוא באברהם אבינו למשמע שמו חרדו מלכים. הכל אחוזי תדהמה עדיין מגבורתו העצומה ומנצחונו המזהיר על מצוקי ארץ זה עתה חזר מעקידת יצחק  עוד בצעירותו יצא חי מכבשן האש.

 

ושרה אשתו כלום אין הכל יודעים צדקותה, נביאותה, וחכמתה? הלא שרה מגיירת את הנשים [בר"ר פד ב], וכל אלו ודאי עומדים בבכי ובמספד על גדולת הדור שהיתה גדולה מאברהם בנבואתה [שמות רבה].

 

האם אין בכל זה די כדי שימלאו רצונו של אבינו אברהם לקבל אחוזת קבר לקבור את אשת נעוריו? כלום אין די באישיותם של אברהם ושרה כדי שעצם רצונם יעשה? היעלה על הדעת כי עפרון ובני חת לא יהיו מאושרים מעצם קיום רצונו של אברהם גדול הדור ונשיאו? הלא מתנה לאדם חשוב אין לך קבלה גדולה הימנה [שכן הנותן נהנה מנתינת המתנה לאותו אדם חשוב], מה עוד לאדם חשוב כאברהם אבינו?

 

אלא שדווקא מכל זה מתרחק אברהם כמתרחק מאש לעולם לא ירצה כי יגיע לו כלשהו בגלל אישיותו, שכן לדעתו של אברהם מאומה לא מגיע לו, גם לא מקום לקבורת אשתו.

מובן איפוא כי כשאברהם פונה לבקש בקשה כלשהיא, עליו לדאוג לנמק. וזהו שמצא אברהם לנחוץ לפרט את טעם בקשתו, שלפי פירושו האחד של רש"י מילוי הבקשה כולו חסד, אלא שמן הראוי לעשות חסד זה עם גר שזה לא מכבר הפך להיות תושב. כלומר, חסד מבקש אברהם כאשר יבקש כל גר אחר.

 

לאברהם, בתור 'אברהם' אין כל משקל במילוי הבקשה.

 

ולפי פירושו השני של רש"י הוסיף אברהם נימוק נוסף לאמור: אם רצונכם לגמול עמי חסד אנא ממכם, ואם לאו בדין אני נוטל שכן הארץ כולה הובטחה לי מפי הגבורה, כך או כך, ובלבד שבקשתו תענה כאחד העם.

 

בחסד או בדין ובלבד שלא יראה הדבר כאילו מגיע לו.

 

לאברהם אבינו לא מגיע מאומה.

 

קרדיט תמונהMILNER MOSHE, מאגר התצלומים הלאומי