שמן זית זך, כתית | אבי קלנר

"שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד"

 

במדרש רבה מבואר שעם ישראל נקראו "זית רענן יפה פרי תואר"

מבאר המדרש מדוע דווקא עץ זית בשונה משאר האילנות, שהזית כשהוא באילנו מגרגרין אותו, אחר כך חובטין בזיתים כדי להורידם מהעץ, מכניסים אותם לבית הבד, טוחנים אותם, מכניסים אותם לעקלים, סוחטים אותם וכו' עד שיוצא השמן זך וטהור. כך עם ישראל, באים אומות העולם ויובטים בהם, מגרשים וסוחטים אותם, מכניסים למעצר וכו', ואחר כך עם ישראל עושה תשובה, והקדוש ברוך הוא עונה להם, שנאמר "בצר לך ומצאוך".

הגמרא במסכת חולין מספרת שרבה ורב יוסף ברחו מהעיר פומפדיתא מפני הסכנה, בדרך פגשם רבי זירא ואמר להם "כזית שאמרו במקום מרה ובמקום חיותה" (דין בהלכות טריפות)

נשאלת השאלה, מדוע בדרך מנוסתם, במקום לעודדם במלים חמות, אומר להם רבי זירא חידושי תורה?

מבארים, שכוונתו של רבי זירא היתה למדרש הנזכר. "כזית שאמרו במקום מרה ובמקום חיותה", הכוונה שעם ישראל כשמר להם זה גורם לחיותם. שמיד אח"כ הם מתחילים להאיר, כמו זית שלאחר שמכים אותו יוצא שמנו.

ביאור זה הינו ע"פ הדרש, ואולם לפי פשטות הדברים, רבי זירא רצה לשמחם ע"י שחידש להם דין חדש בנושא שהם הסתפקו בו, ושמחת התורה תשכיח מהם את הצרות. וכמו שאמר דוד המלך "לולי תורתך שעשועי אז אבדתי בעוני".

הכוח של עם ישראל בכל דור ודור למרות כל הייסורים הסבל וההרג, להמשיך קדימהבדרך - הוא לימוד התורה, שלא רק מגינה עלינו אלא גם נותנת שמחה עזה שמשכיחה את הסבל.

מסופר על רבים מגדולי ישראל שעברו טיפולים רפואיים קשים תוך שהם הוגים בדברי תורה, וכך נחסך מהם הסבל הרב הכרוך בכך, שמעוצמת דבקותם בתורה לא הרגישו את הכאבים.

הגמרא במסכת ברכות מספרת שרבי יוחנן הגיע לבבל, אמרו לו "איכא סבי בבבל" (יש יהודים זקנים בבבל), תמה רבי יוחנן הרי כתוב "למען ירבו ימיכם... על האדמה" כיוון ששמע שהזקנים "מקדמי ומחשכי לבי כנישתא" (מקדימים לבוא לבית הכנסת ויוצאים מאוחר) אמר "היינו דאהנו להו" (זה עזר להם להאריך ימים)

ולכאורה יש הרבה זקנים מאומות העולם שמאריכים ימים (למרות שלא לומדים תורה)?

ההסבר הוא שבדרך הטבע מי שחי חיי נחת ורווחה, מאריך ימים ומי ששרוי בצער, ימיו קצרים.

לכן התפלא רבי יוחנן, מילא זקני בבל הגויים או להבדיל זקני ארץ ישראל שיושבים על אדמתם, לכן הם מאריכים ימים, אבל מדוע מאריכים ימים הזקנים היהודים שנמצאים בבבל בעוני בגלות ובצער? כיון ששמע שהם מקדימים לבית המדרש ללמוד תורה, הבין רבי יוחנן מהיכן הם קיבלו את הכוח להתגבר, לשכוח מהצרות ולהאריך ימים.

Image