פרשת פקודי

מה השבח הגדול שבני ישראל עשו 'כאשר צוה ה' את משה'?
מערכת האתר
לפרשת פקודי-פרשת החיבורים
בעז מלט
מסירות נפשם של התורמים - קבעה את גורל המשכן
עלון בית דוד
בין כסליו לניסן
אליעזר היון
בצלאל גילה: גם המשכן זקוק לעולם הזה
הרב עזריאל יונה
בואו חשבון
אין מי שיחצוץ בינינו לאבינו שבשמים
בית דוד