אתה קדמת או יתוש קדמך? | אבי קלנר

"אשה כי תזריע וילדה זכר"

מובא במדרש רבה: הדא הוא דכתיב "אחור וקדם צרתני" ... אמר ריש לקיש אחור זה יומך האחרון, וקדם זה יום הראשון... זכה האדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשי בראשית, ואם לאו אומרים לו יתוש קדמך.


לכאורה לא מובן מדוע כשזכה האדם אומרים לו אתה קדמת לכל מעשי בראשית, הרי האדם נברא האחרון לאחר כל הברואים? ומדוע כשלא זכה, אומרים לו יתוש קדמך, וכי פחיתות כבוד יש כאן והרי אחרון אחרון חביב?

הרמב"ם בהקדמתו לסדר זרעים כותב שישבו הקדמונים פילוסופים וחוקרי טבע, במטרה לחקור ולהבין מדוע ברא ה' כל בריה ובריה, מה הפעולה המיוחדת שלה ואיזה תועלת היא מביאה לעולם. חקרו ודרשו, בדקו ומצאו, שכל בריה שברא ה' בעולם, כל צמח שהוא, כל מחצב ומינרל, יש בו תועלת לעולם. יש בהמות שנועדו לאכילה, יש שנועדו לרכיבה או למשא, יש חרקים שמאבקים עצים וכו'. ולמעשה כל שרשרת המזון והאיזון בעולם מורכבים מאין ספור בריות בכל הגדלים והמינים וכן כל הצומח על פני האדמה וכל המינרלים והטמונים באדמה, לכל אחד מהם יש תפקיד וסיוע למכלול החיים בעולם. שום דבר לא נברא לבטלה.
 
לאחר עבודת המחקר במשך שנים רבות, כשציינו המלומדים את תפקידו ותועלתו של כל אחד מהנבראים, החלו לבדוק את תפקידו ותועלתו של האדם. בבדיקה מעמיקה התברר שאין לעולם שום צורך באדם. העולם מתקיים היטב בלעדיו, ולא עוד אלא שהאדם לתועלת עצמו, מזיק ומקלקל, משחית ומחבל, טובח ואוכל, קוצץ ושורף, קודח ושואב, מזהם והורס כל חלקה טובה.
כמסקנה הגיעו החוקרים שבורא העולם בחר באדם לתפקיד נשגב, לעסוק בחכמה ולהודות לבורא העולם.
אנו היהודים איננו זקוקים לחכמתם. חכמינו הקדושים למדונו שהעולם נברא בשביל התורה וישראל.
בורא העולם ברא עולם גשמי במטרה שעם ישראל ילבישו עליו לבוש רוחני, וכך יעבדו את ה' ויזכו לתכלית הבריאה ולחיי העולם הבא.
 

כשיהודי חורש, זורע, קוצר, דש, זורה, טוחן, לש, אופה ומפריש חלה מן העיסה, וכן מקיים את המצוות התלויות בארץ, הרי שהוא מקדש את כל המלאכות שנעשו לצורך אכילת הפת. כמו"כ כששוחט בהמה ואוכלה, בברכתו הוא מתקן ומקדש את האכילה. כך גם בכל דבר ועניין, היהודי לוקח את הדברים הגשמיים, הגולמיים, ומלביש עליהם "מעיל" רוחני.

הרי לנו הבנה חדשה בדברי המדרש.
"אם זכה אדם", כלומר, אם עוסק בתורה ובמצוות, "אומרים לו אתה קדמת לכל מעשי בראשית" - כלומר בשבילך נברא העולם. אבל "אם לאו" - אם האדם אינו מקיים את מטרת בואו לעולם, "אומרים לו יתוש קדמך" - כל מעשי בראשית נבראו לפניך ואין לך שום זכות לחבל ולהשחית את העולם.
אחים יקרים! נשתדל בכל עניין "לקדש את החומר", נאכל ונשתה, נישן ונתענג, אבל נזכור שבכל זה ישנה מטרה: כדי שתהיה לנו מנוחת הגוף והנפש לעבודת ה' ולקיום מצוות.
Image