עמלות בתורה היא מטרה בפני עצמה | הרב עזריאל יונה

אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם [ויקרא כו].

א"ר חנינא בר פפי: אמר להם, אם שמרתם את התורה, הריני מעלה עליכם כאילו עשיתם עצמכם ועשיתם אותם [ויק"ר לה ז].

 

מכאן, אומר הרב אזרחי ב'ברכת מרדכי', שהאדם צריך 'לעשות את עצמו'. זוהי המטרה, ולמטרה זאת צריכה להיות מכוונת השאיפה.

אין כאן משחקי מילים, אלא שמסוגל האדם להגיע לדרגא של 'כאילו עשיתם עצמכם'.

 

צריך האדם לבנות את עצמו, ולכך נברא עיר פרא אדם [איוב יא יב], כדי שיבנה את עצמו בנין שלם.

 

אמנם סוף כל סוף יהיה הדבר רק כאילו, שכן האדם מורכב מחומר, מגוף. אבל המבנה הרוחני שלו נתון בידו לגמרי, רק ביד עצמו.

 

כיצד בונה האדם את עצמו כיצד נשלמת דמותו הרוחנית?

עמלים בתורה - עמלות דייקא! העמל כשלעצמו הוא המשפשף והמשייף, הבונה המדביק, המחבר המייפה המעצב והמשלים.

לעמל כשלעצמו - מכוונים הדברים.

 

אין העמל רק מכשיר רב תנופה להשיג 'ידיעות' או הישגים אחרים, העמל כשלעצמו הוא הבונה.

ואם יש את נפשך לדעת, כיצד יתכן שגם כל 'הליכותיך' של יום יום, יהיו חדורים 'בחוקותי'. שכל מעשיך הגיגיך תכניותיך מגעך משאך ומתנך הכל חדור 'בחוקותי', שהכל נעשה בדעת תורה אמיתית, שמעשים של יום יום - מהאלמנטריים ביותר, עד המורכבים ביותר, מעשים הנוגעים לפרט והנוגעים לכלל, הכל יהיה חדור דעת תורה?

 

רק על ידי העמלות. שכל ישותך שכל טפה וחלק מכוון ועמל בתורה.

העמל בונה אדם חדש, ישות חדשה, כאילו עשיתם עצמכם.

 

אמר ריש לקיש משום רבי יהודה נשיאה: אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. א"ל רב פפא לאביי: דירי ודידך מאי [שלי ושלך מהו]? א"ל אינו דומה הבל שיש בו חטא להבל שאין בו חטא [שבת קיט].

היתכן שדווקא תורתן של תינוקות שאין בה אלא הבל אין בה קיום מצוות תלמוד תורה, דווקא היא המקיימת את העולם, ואילו תורתם של ברי חיובא, של גדולי הדורות, של אמוראים, של תורה שבעל פה, תורה זאת אינה מקיימת את העולם?

 

צא ולמד: המקיים את העולם אינו המצוה של תלמוד תורה, אלא התורה עצמה. לתינוקות של בית רבן אין מצוות, אבל יש להם 'תורה'.

 

לתורה תנאים משלה. והחטא, פרט לכך שהוא מום מצד עצמו, שהוא רע ומושחת, פרט לכך, הוא מקלקל את מהותה של תורה. ואם גם תהא התורה בדרגה העילאית ביותר, דרגתם של אמוראים, מעתיקי שמועת תורה שבעל פה, אף על פי כן אם רק ניתן להגדיר את תורתן [ומי מאתנו יעז...]  כהבל שיש בו חטא, אין זאת תורה המקיימת את העולם.

 

מדהים: זהו כוחה של תורה, ואלו הם תנאיה גם אם תנאיה. גם אם התורה רק הבל תינוקות של בית רבן, זהו המקיים את העולם.

ואילו שפע ברכות וכל טוב ממה הוא נובע? מעמלות בתורה.

 

עמלות של התמדה, עמלות של מסירות של הקרבה, עמלות של התרכזות, של עיון, של הפניית כל המשאבים, כל היש, כל טפה של מוח ושל לב אל עבר העיון והלימוד.

זהו מקור הטובה, הברכה, השפע וכל טוב.