חטא המרגלים | אבי קלנר

"שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען"

מבאר רש"י: שלח לך – לדעתך, אני איני מצווה לך. לפי שבאו ישראל ואמרו נשלחה אנשים לפנינו וכו'. ומשה נמלך בשכינה, אמר אני אמרתי להם שהיא טובה וכו', חייהם שאני נותן להם מקום לטעות בדברי מרגלים למען לא יירשוה.

 מבאר ה"שפתי חכמים" שטעו המרגלים במה שאמרו ארץ אוכלת יושביה שראו שקוברים הרבה מתים ביום אחד.

 

נשאלת השאלה מדוע על הטעות שראו שקוברים הרבה בני אדם וחשבו שהארץ מלאה במחלות שגורמות למוות, נענשו בעונש כל כך חמור שאף אחד מהם לא יזכה לעלות לארץ ישראל אלא למות במדבר?

 

לביאור העניין נקדים שיש דרגות רבות באמונה:

 האמונה הפשוטה היא האמונה שאלוקים ברא את העולם. כדי להאמין בזה אין צורך בחכמה יתירה אלא במחשבה פשוטה: אנו רואים עולם קיים המורכב בצורה מדהימה - מבינים שמישהו ייצר את העולם והוא לא נוצר מעצמו. כשם שאפילו את הכלי הפשוט ביותר כולם מבינים שמישהו יצר אותו.

 אמונה בדרגה יותר גבוהה היא אמונה שכל הניסים הנפלאות וההצלחות, הכול מכוון ע"י בורא עולם ולא כוחנו שכלנו וחכמתנו הם שביצעו או הצליחו.

 בעשרת הדיברות מתחילה הדיברה הראשונה "אנוכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצריים" – מדוע לא נאמר אנוכי ה' אלוקיך אשר בראתי שמיים וארץ?

 יש להסביר, שנושא בריאת העולם ידוע ומובן לכולם שהיושב במרומים ברא, אולם בנושא יציאת מצריים היה ח"ו מקום לטעות שמשה רבנו הוציאם, לכן מדגישה התורה "אשר הוצאתיך מארץ מצריים" – אני ה'.

 מדרגה יותר גבוהה היא האמונה שכל מה שנעשה אפילו דברים כואבים ולא מובנים לעיני בשר, הכול מאת הבורא באמונה תמימה וללא שאלות.

 כאשר משה רצה לקיים את ציווי ה' להוציא את ישראל ממצריים נאמר "ויאמן העם" זאת אמונה בדרגה הפשוטה ללא ניסיון מיוחד. כיוון שהעם רצה לצאת משעבוד מצריים ולכן האמינו. כך גם בזמננו בזמן מלחמת ששת הימים או בזמן ניסים ונפלאות גלויים כולם האמינו שהכול יד ה', זאת אמונה קלה מכיוון שאין בה ניסיון.

 אך בזמן השואה האיומה באירופה או בספרד בזמן הגירוש וכן במקרים דומים כשיהודים צעדו לגיא ההריגה כששירת "שמע ישראל" ו"אני מאמין" בפיהם, זאת אמונה בדרגה הגבוהה ביותר, שאמנם אנו רואים דברים לא מובנים, אך יודעים ומאמינים שהכול בידי בורא עולם.

 דרגה זו באמונה מגיעה עד לאמונתו של אברהם אבינו שהלך לעקוד את יצחק בנו ללא שום שאלות, למרות הניסיון הקשה וקושי ההבנה.

 כעת מובן שאם הקב"ה שמוציא את ישראל ממצריים באותות ומופתים, קריעת הים וכו' מבטיח ש"טובה הארץ" לא יתכן אחרת, אפילו שהמרגלים ראו שקוברים אנשים רבים (ובאמת סיבת המוות הייתה לטובתם, כדי שמרוב העיסוק בלוויות ובקבורה, לא יבחינו במרגלים).

 בני ישראל יצאו ממצריים בזכות האמונה, אך מדרגתה הספיקה רק להוציאם ממצרים ולא להכניסם לארץ ישראל, לשם כך היו צריכים אמונה בדרגה הגבוהה ביותר.

 אחים יקרים! האמונה שאלוקים ברא את העולם - כל אחד מבין. חובתנו להתבונן ולהאמין גם בזמנים ואירועים קשים, שגם הם בידי הבורא שאוהב אותנו ומחשב כל דבר שקורה לנו, וכן הידיעה והאמונה בתורה הקדושה וקיום כל מצוותיה כולל הסייגים, שהכול הכול מאת הבורא יתברך שמו.

 

Image