​שמירה גשמית ושמירה רוחנית | עלון בית דוד

וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך: למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ה' לאבתיכם לתת להם (יא, כ-כא)

 

המזוזה שומרת על הבית היהודי מפני חדירת מזיקים - נראים ובלתי נראים. כח הקדושה האצור בה מסוגל לעצור בעד שליחי כוחות הרע המבקשים להתנכל ליהודי כשהוא יושב בביתו. אך יחד עם זאת יש מקרים רבים שבהם ההלכה פוטרת את הבית - או חדר מסוים בתוך הבית - מחובת המזוזה, כגון חדר קטן ששטחו הוא קטן מד' על ד' אמות, או חדר שאין בכניסתו פתח מסודר. דבר זה מעורר את השאלה - מדוע אין כאן צורך במזוזה? וכי חדר קטן אינו זקוק לשמירה? וכי משום שהפתח פרוץ ולא מסודר, לא נשקפת לו סכנה?

 

שאלה זו מובילה אותנו להבנה מעמיקה יותר של טיב השמירה שהמזוזה מעניקה לבית היהודי.

כשמציבים חייל בפתח הבית על מנת שישמור עליו, הרי הוא שומר על ארבע קירות, ללא קשר עם תושבי הבית; יתכן שאין בו אלא סחורה או מכונות. אך המזוזה אינה שומרת על הבית במובן הפיזי. המזוזה שומרת על הבית באמצעות החיזוק הרוחני שהיא מעניקה לדיירי הבית.

 

בית מגוריו של אדם אינו מקום מוגן מפני חום וקור, רוח וגשם בלבד. כל בית יש לו אוירה, שבה הוא ניכר ומיוחד. האדם הוא זה שיוצר את האוירה; אם הוא בעל חסד - מקבל הבית אוירה של עשיית חסד, אם הוא מצטיין בעדינות הנפש, האוירה בבית היא בהתאם. גם להיפך, אם תושבי הבית מזלזלים במצוות, או מושחתים במידותיהם, משפיע הדבר על האווירה השוררת בבית. 

 

תפקידה של המזוזה להכניס קדושה באוירה זו. המזוזה קובעת את אופי הבית, כשם שהשלט המתנוסס על פתח המסעדה קובע את אופי המסעדה. בית שהקדושה היא חלק ממנו, הרי הוא שמור מן המזיקין. מיד עם כניסת האדם לביתו מזכירה לו המזוזה את מה שנאמר בה: "והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך". לכן קובעת ההלכה כתנאי בל יעבור, שהמזוזה תיקבע בצד ימינו של האדם הנכנס לבית; טבע האדם לפנות לצד ימין, ועליו לראות את המזוזה מיד עם כניסתו לבית.

 

עתה מובן שרק מקום מרווח דיו שיהא ניתן ליצור בו אוירה של בית, ורק מקום שיש לו צורת הפתח כתיקונה, המבדילה לפחות בצורה סמלית בינו לבין הרחוב, חייבים במזוזה. מקום קטן מדי, או מקום פרוץ מדי, גם אם מתגוררים בו, אך אין בו אוירה, אין כאן אפשרות ליצור רוח של קדושה.

 

המזוזה מלמדת אותנו יסוד חשוב בחיי היהודי. לא די בכך שכל אחד באופן אישי ידאג לקיים מצוות, להניח תפילין, להתפלל וללמוד תורה. יש חשיבות מיוחדת לאוירה השוררת בבית. בית שאין לו הגנה של קדושה, יכולים המזיקים להשתלט עליו הן , המזיקים את הגוף - וביותר אלה המזיקים את הנשמה. את המזיקים המאיימים על שלומנו הגופני, ניתן להרחיק על ידי קביעת המזוזה; אך על האדם לשמור על האוירה בביתו גם מבחינה רוחנית, ולהרחיק ממנו כל דבר המכניס בו רוח של הפקרות ופריקת עול ככל שקדושת הבית תהיה שמורה יותר, טהורה יותר מריחות רעים העולים מן הרחוב, תהיה ההצלחה בטוחה יותר .