ל'התייצבות' בפני ה' – אופי משלה | הרב עזריאל יונה

אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם, ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם כל איש ישראל, טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחוטב עציך ועד שואב מימיך, לעברך בברית ה' אלקיך ובאלתו אשר ה' אלקיך כורת עמך היום [דברים כט ט- יא].

 

ההתייצבות אינה תיאור פיזי, מסביר ומבהיר הרב אזרחי שליט"א.

ההתייצבות הינה תיאור רוחני.

ההתייצבות אינה באה רק לתאר את מטרת הופעתה.

היא כשלעצמה, היא המטרה.

 

זהו ההבדל בין כל תיאור אחר, לבין 'ניצבים'.

בשאר התיאורים, כמו 'קיימים', 'שוהים', 'נמצאים', 'עומדים', לא בא התיאור, אלא להגדיר את המיקום, או המצב הפיזי, כאמצעי לקראת...

ההתייצבות או 'ניצבים' הינה 'אופי', אינה תנוחה או מיקום.

היא 'נכונות', 'מוכנות', 'יצירת כלים'.

'הרחבת הפה' לקראת ה'ואמלאהו'.

 

כשם ש'הלפני ה' אלקיכם', איננו רק תיאור מצב נתון', כפי שיבין כל בר דעת.

ה'לפני ה' אלקיכם' הוא מעמד, הוא דרגא, הוא הישג. הוא עצמו, מלבד היותו שיא וזכות, הריהו מרומם, מקדם, מושך את נישאיו לשיאים גבוהים הימנו.

הוא עצמו עבודת השם הוא.

 

כך, לא פחות, ה'ניצבים' איננו תואר מצב נתון. הוא עצמו עבודת השם, הוא מעמד, דרגא, הישג, מושך את נישאיו לשיאים בל ישוערו.

להיות ראויים לכריתת הברית.

 

רק אם יעפילו אל הפסגה של ההתייצבות במלא משמעותה, רק אז יהיו ראויים לכריתת הברית.

בין נבין, שה'לפני ה' אלקיכם', מלבד שהוא עצמו רב תעצומות רוחניות, מלבד זאת ולא פחות מכך, בא משה רבינו להודיע, כי ה'לפני ה' אלקיכם' חייב להשתקף בעצם ההתייצבות!!

 

כל המציאות, כל ההופעה, חייבת להיות כזאת אשר מתוך עצם מציאותה ישתקף ה'לפני ה' אלקיכם'.

וזהו פשרה של הדגשת 'אתם ניצבים היום'. ללמדך כי כאמור, כריתת הברית עליה יבשר משה רבינו, לא תבא אל יישום בשורתה ותקוותה, אלא אם כן ישתקף ה'לפני ה' אלקיכם', מתוך כל תנועה, כל הופעה, כל יישות פנימית וחיצונית.

נכונות, ללא שיור כל שהוא.

מוכנות, לקבל אור פני מלך.

 

גם לאידך גיסא, לא עלינו ולהבדיל, זוהי המשמעות הכואבת והמבהילה.

גם דתן ואבירם, יצאו ניצבים, "ויעלו מעל משכן קורח דתן ואבירם, ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם וטפם" [במדבר טז]. כז כי אמנם כל חטאתם ורשעתם השתקפה בעצם הופעתם.

כל מציאותם צעקה: מחלוקת!

 

ולעומת זה, כשנאמר להם לכלל ישראל 'התיצבו וראו את ישועת ה' אשר יעשה לכם היום' [שמות יד יג], עומק הפשט והמכוון הוא, כי ישועת השם תבוא בעקבות התייצבותכם!!

כי כשכל היישות מפגינה מוכנות ונכונות, כשכל היישות מכריזה על ברירות ה"וראו את ישועת ה"', אז מובטחת גם הישועה עצמה, אז כבר החל הים להתבקע.

 

כך בכלל ישראל, כך בכל אחד ואחד, חייבים להביא את עצמנו לידי כך, שכל עצם מציאותנו תצביע על התייצבות מלאה נכונות ומוכנות לקראת יעודנו .