Back to gallery
כעס קנאה וחנופה

שער הפרק

גנות מידת הכעס

כעס הפנים ולא כעס הלב

הקפדה בשעת הסעודה

כל דבריך בנחת

תשובה על מידות רעות

הקנאה נובעת מסכלות

אסור לגרום לקנאה

חינוך הילדים להרחקה מקנאה

לשמוח בשמחת הזולת

לעתיד לבוא יסיר ה' את הקנאה

קנאת סופרים תרבה חכמה

החנופה לאגריפס המלך

איסור חנופה

איסור חנופה -המשך