חיפוש

מה היא מצות הבטחון בה'? מה סגולתה? מה כתב רבי חיים מוואלוז'ין על סגולה המסייעת לאדם להינצל מכל צרה? האם הבטחון בה' סותר את המצוה על האדם לעבוד לפרנסתו? מעלת ההסתפקות במועט וגנות הבזבזנות.

 

כל אלה ועוד, בפרק מתוך הספר עיטורי הלכה

 שער הפרק

מצות הבטחון

בטחון בה' בענייני פרנסה

הבוטח בה' - השגחת ה' חופפת עליו

סגולה נפלאה

תפילה על פרנסה

בטחון והשתדלות

מעלת ההסתפקות במועט

בגנות מידת הבזבזנות