Back to gallery
הלכות סעודה

שער הפרק

אין משיחין בשעת הסעודה

זהירות בגרימת בושה

מאכלים המונחים על הארץ

אין לנהוג בזיון במאכלים

צדיק אוכל לשובע נפשו

איסור אכילה בדרכו של זולל וסובא

תיקון התאוות הגשמיות

כל מעשיך יהיו לשם שמים