Back to gallery
קיצור ההלכות המעשיות - חלק סדר היום

סדר היום

סדר היום, קימה

מודה אני - נטילת ידים שחרית

מודה אני, נטילת ידים של שחרית, הטעמים לנטילת ידים

אופן נטילת הידים

אופן נטילת הידים, הלכות נוספות

כסוי ראש

כסוי הראש, לבישת הבגדים

מבוא לתפילה

ובחוקותיהם לא תלכו.  מבוא לתפילה. נוסח תפילה קבוע 

מקורות לתפילה

תפילות פרטיות. מקורות לתפילה, מועדי התפילות

הברכות לפני התפילה

הברכות לפני התפילה ברכות השחר 

ברכות התורה

אדם שהיה ער כל הלילה

מי שלא ברך לפני התפילה

ברכת אשר יצר במשך היום

הכנות לתפילה, מנין ובית הכנסת

גוף ומקום ראויים לתפילה

נטילת ידים לתפילה, תפילה בציבור, מנין

תאריך בר מצוה

בית כנסת, קדושת בית הכנסת

קדושת ספרי קדש ותשמישי קדושה

ציצית

טלית גדולה

אופן עשיית הציצית

דיני הבגד (הטלית)

דין חוטי הציצית

זמן מצות ציצית

תפילין

חשיבות התפילין, מהות התפילין, תפילין

זמן תפילין

באילו ימים מניחים תפילין, זמן הנחת תפילין, טלית ותפילין

הנחת תפילין של יד

מי שאין לו תפילין, הנחת תפילין של יד

הנחת תפילין של ראש

הנחת תפילין של ראש, דינים נוספים בהנחת תפילין

קדושת התפילין

המשך הנחת תפילין, קדושת התפילין

חליצת תפילין

חליצת התפילין

כשרות התפילין

כשרות התפילין, בדיקת תפילין

תפילת שחרית

תפילת שחרית. מעלת התפילה, חלקי תפילת שחרית

פסוקי דזימרה

פרשיות הקרבנות . פסוקי דזמרה

מי שאחר לבוא לתפילה

מי שאחר לבוא לתפילה

קריאת שמע ןברכותיה

קריאת שמע וברכותיה

חשיבות קריאת שמע

חשיבות קריאת שמע, דקדוק בקריאת שמע, הכונה בקריאת שמע

ההנהגה בשעת קריאת שמע

הנהגה בשעת קריאת שמע

זמן קריאת שמע

תחילת זמן קריאת שמע, סוף זמן קריאת שמע

סוף זמן קריאת שמע

סמיכת גאולה לתפילה

דיני ההפסקות בחלקי התפילה

דיני ההפסקות בחלקי התפילה

תפילת שמונה עשרה

תפילת שמונה עשרה, נסח התפילה, חלקי תפלת שמונה עשרה

חלקי תפילת שמונה עשרה

חלקי תפילת שמונה עשרה

הנהגות המתפלל

בקשות פרטיות,הנהגות המתפלל

ענית אמן, קדיש וקדושה

ענית אמן, קדיש וקדושה

המשך

תפילה בפה, צדוד הפנים לכוון ירושלים, מקום התפילה, אפן התפילה

המשך 2

איסור ישיבה או מעבר לפני המתפלל

איסור ישיבה ומעבר לפני המתפלל, הוספות בתפילה

שאילת גשמים

ממשיב הרוח ומוריד הגשם, שאילת גשמים, נחם

המשך

עננו, עשרת ימי תשובה

דיני שכחת משיב הרוח ומוריד הגשם

דיני שכחת משיב הרוח ומוריד הגשם

דיני שכחת ותן טל ומטר

תחילת זמן תפלת שחרית

חזרת הש"ץ

סוסוף זמן תפילה, חזרת הש"ץ, קדושה

ברכת כהנים

לפני ברכת כהנים

סדר ברכת כהנים

לאחר סיום הברכה

ברכת כהנים, הלכות נוספות, לאחר סיום הברכה

תחנון

כאשר אין כהנים, באלו תפילות יש ברכת כהנים. תחנון

תחנון בימים שני וחמישי

קריאת התורה בימים שני וחמישי

ימים שאין אומרים בהם תחנון. קריאת התורה בימים שני וחמישי, תקנות משה רבנו ועזרא הסופר, הוצאת ספר תורה

העליה לתורה

הקריאה בתורה

הקריאה בתורה, לאחר הקריאה

הגבהת התורה

הגבהת התורה, הכנסת ספר תורה. המשך התפילה וסיומה

סיום התפילה

סיום התפילה, עלינו לשבח

קדיש

קדיש

קדיש יתום

קדיש יתום. תפילת תשלומין, מי חייב בתפילת תשלומין, אפן התפילה

למוד תורה לאחר התפילה

תפילת מנחה

חשיבות תפילת מנחה, חלקי התפילה

חלקי התפילה

זמן תפלת מנחה

זמן שקיעת השמש

זמן השקיעה, אסור עריכת סעודה לפני תפלת מנחה

תפלת ערבית

חלקי התפילה

זמן קריאת שמע של ערבית

קריאת שמע על המיטה

קריאת שמע על המטה

סיום הפרק