Back to gallery
שערי הלכה - פסח

שער הפרק

יום טוב ראשון של פסח

זכר ליציאת מצרים

הכל חייבים במצוות הסדר

סיפור יציאת מצרים

חינוך הילדים במצוות הסדר

ארבע כוסות

מצוות הסבה

כרפס

בציעת המצה לאפיקומן

מצוות אכילת מצה

מצות מצה -המשך

מרור

כורך

אכילת אפיקומן

לאחר הסדר

כל המרבה לספר

תפילת טל

חול המועד פסח

קריאת שיר השירים

שביעי של פסח

חמץ שעבר עליו הפסח