Back to gallery
עיטורי הלכה - שבועות

שער הפרק

על חג השבועות

חג מתן תורה

לימוד תורה בליל חג השבועות

אדם שהיה ער כל הלילה

התפילות בחג השבועות

קריאת מגילת רות

קריאת התורה ואקדמות

אכילת מאכלי חלב

דיני ההפסק בין חלב לבשר