לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה

יכבוש עוונותינו

b10.jpg