בין אברהם אבינו לבלעם הרשע | הרב עזריאל יונה

אבות ה, יט

כל מי שיש בידו שלושה דברים הללו, מתלמידיו של אברהם אבינו
ושלושה דברים אחרים, מתלמידיו של בלעם הרשע.
עין טובה, ורוח נמוכה, ונפש שפלה, מתלמידיו של אברהם אבינו.
עין רעה, ורוח גבוהה, ונפש רחבה, מתלמידיו של בלעם הרשע.

 

היכן אנו פוגשים את נפשו הרחבה של בלעם?

נאמר בפרשת בלק: אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב לא אוכל לעבור את פי ה'",  ומוסיף רש"י: "למדנו שנפשו רחבה ומחמד ממון אחרים... ואני וודאי נוצח [את ישראל בקללתי]". כלומר בלעם הזכיר סכומי כסף גדולים, על סמך בטחונו העצום כי הוא וודאי 'מנצח את ישראל' על ידי קללתו.

 

לעומתו אברהם אבינו היה בעל נפש שפילה ורוח נמוכה, וכמו שמצינו שלא ביקש ממלך סדום מאום והשיב לו את כל הרכוש שהשיג במלחמת ארבעת המלכים.

 

מה ההבדל בין אברהם אבינו לבלעם הרשע? מסביר הרב מאיר חדש זצ"ל כי הכרת האדם שהוא עפר מהאדמה, וענייני החומר מושכים אותו – היא שעומדת ביסוד השינוי.

 

אדם שרוחו גבוהה ונפשו רחבה, ואינו נמצא בהכרה זו תולה הכל בכוחו ובעוצם ידו, וממילא הוא דורש לעצמו עוד ועוד, לכן בלעם דורש לעצמו עוד ועוד מאחר שהוא סבור שהוא זה שמנצח את ישראל בכוחו ובעוצם ידו וכפי שכתב רש"י "ואני וודאי נוצח [את ישראל בקללתי]".

 

עפר מן האדמה

אברהם אבינו לעומת זאת לא ראה בנצחון על המלכים הישג אישי שלו כלל, וממילא שאין הוא ראוי לכל תמורה על כך.

 

לכאורה יכל אברהם לומר לעצמו כי הקב"ה זימן לו מעשה שנהוג לשלם עבורו. סוף כל סוף הוא הציל את מלך סדום והשיב לו את רכושו. אולם אברהם סובר שעלולה להיווצר אי הבנה. יהיה מי שיחשוב שהיתה פה פעולה של אברהם, מלך סדום נצרך לאברהם, והוא שילם לו עבור פעולתו, ותחסר ההכרה שאברהם מקבל הכל מידי הקב"ה.

 

כדי להשיג אם כן את מידת הענווה צריך לשנות את התפיסה, את הגישה לכל מה שקורה לאדם בעולם הזה. בשעה שאדם מגיע להבנה כי הוא רק עפר מן האדמה ואין בכוחו למעשה לפעול מאומה, הוא גם לא דורש לעצמו מעבר למה שמגיע לו.