גלות יעקב | מערכת האתר

מדרש תנחומא, פרשת ויצא סימן א

ילמדנו רבנו: 
ההורג את הנפש בשגגה להיכן היה גולה? 

כך שנו רבותינו:

ההורג נפש בשגגה גולה לערי מקלט לשלש הערים שבעבר הירדן ושלש שבארץ כנען.

ויעקב אבינו גלה לחרן, בורח בנפשו ונתיירא שלא יהרוג אותו הרשע עשו אחיו, מכוון שראהו הקב"ה בצרה גדולה נגלה עליו בחלום.

 

נקודה למחשבה:

הלוא יעקב אבינו לא הרג את הנפש. הוא גלה מסיבות אחרות. למה המדרש מביא כאן את ענין ההורג את הנפש בשגגה?

 

מקורות: שפת אמת בפרשתנו. ניתן לקרוא גם כאן