מיד אחי - מיד עשיו | אבי קלנר

"הצילני נא מיד אחי מיד עשיו"


המפרשים מקשים מדוע כפל יעקב בתפילתו "הצילני נא מיד אחי – מיד עשיו", הרי היה לו אח אחד ומספיק לומר מיד אחי (שהוא עשיו) ?

ההסבר הוא שכשיעקב שמע שעשיו בא לקראתו הכין את עצמו לשתי אפשרויות:

א. עשיו בא למלחמה במטרה להרגו   ב. עשיו בא להתפייס ולבצע איחוד במשפחה.

יעקב חשש משתי האפשרויות, להיהרג לא רצה, אולם גם לא רצה לחיות יחד עם עשיו המהווה סכנה רוחנית גדולה, ולכן יעקב התפלל לה' שיצילו משתי האפשרויות, ובאמת התקבלה תפילתו. בתחילה רצה עשיו להורגו, וה' הצילו, אח"כ כשנתרצה עשיו, ביקש להיות עמו יחדיו שנאמר "נסעה ונלכה ואלך לנגדך", אך יעקב דחהו וניצל, שנאמר "וישב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה", אפילו יום אחד לא התעכבו יחד, וכך התקבלה תפילתו של יעקב בשלמות.

נשים לב שיעקב הקדים בתפילתו מיד אחי- שיצילנו ה' מהסכנה הרוחנית הנובעת מהתקרבות עשיו, למיד עשיו - הסכנה הגופנית להיהרג. ועל כך אמרו חכמינו "גדול המחטיאו יותר מן ההורגו", הכוונה שמי שמחטיא את רעהו עונשו גדול יותר מההורג את רעהו, וההסבר לכך שההורגו הורגו בעולם הזה אולם את נשמתו לא הרג ומזומנת לחלקה בעולם האמת, אולם המחטיא את חברו הורג את נשמת חברו הן בעולם הזה (שלא מקיים את התפקיד שלשמו בא לעולם) והן בעולם הבא.

אחים יקרים! נאמר בשיר השירים "לריח שמניך טובים", ומבאר המדרש שכשם ששמן אינו מתערב עם שאר המשקים אלא צף למעלה, כך עם ישראל אינם מתערבבים עם הגויים.

בורא עולם נתן לנו תורה ומצוות כדי להבדילנו מבני נח שנאמר "ואבדיל אתכם מן העמים", וכשישראל מתקרבים לגויים, הקב"ה מחדש בליבם של הגויים את השנאה, לטובתן של ישראל לבל יתערבו בהם.

לצערנו חלק מהיהודים חושבים לתומם שאם נהיה ככל הגויים, נתלבש ונאכל כמוהם, ואת התרבות נשאב מהם, תיפסק שנאתם לעם היהודי. במבחן ההיסטוריה נוכחנו שדווקא בזמנים שעם ישראל התקרב לגויים וחלק מהעם התחילו להתנהג כמותם, אז התפרצה שנאת הגויים כנגד היהודים.

הבה נשמור על ייחודיותנו.
שבת שלום
Image