גיד הנשה | מערכת האתר

פרשת השבוע וישלח. בפרשה מתואר המפגש של יעקב עם שרו של עשיו. אותו שר, "וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב" ... "על כן לא יאכלו בני ישראל את-גיד הנשה אשר על-כף הירך עד היום הזה כי נגע בכף-ירך יעקב בגיד הנשה"

ספר החינוך, מ' ג:
משרשי מצווה זו, כדי שתהיה רמז לישראל שאף על פי שיסבלו צרות רבות בגלויות מיד העמים ומיד בני עשו, שיהיו בטוחים שלא יאבדו, אלא לעולם יעמוד זרעם ושמם וכו', ובזכרם תמיד ענין זה על ידי המצווה שתהיה לזכרון יעמדו באמונתם ובצדקתם לעולם. ורמז זה הוא לפי שאותו מלאך שנלחם עם יעקב אבינו, שבא בקבלה שהיה שרו של עשו, רצה לעקרו ליעקב מן העולם הוא וזרעו ולא יכול לו, וציערו בנגיעת הירך, וכן זרע עשו מצער לזרע יעקב, ולבסוף תהיה להם ישועה מהם, כמו שמצינו באב שזרחה לו השמש לרפואתו ונושע מן הצער, כן יזרח לנו השמש של משיח וירפאנו מצערנו ויגאלנו, אמן במהרה בימינו.

alt