מלאך השלום | מערכת האתר

הפרשה הראשונה שנתנה לעם ישראל על ידי רועם הנאמן אחרי מעמד הר סיני היא בפרשת השבוע. פרשת: ''ואלה המשפטים''.

 

פרשה שכולה מצוות כרימון. החל ממצוות שבין אדם לחברו כמו גרימת נזק על ידו או על ידי שורו וחמורו, השבת אבדה ושמירה על הפיקדון, אזהרה שלא לענות יתומים ואלמנות ועד אלו שבין אדם למקום. לשמור על כל אשר נצטווינו ממנו יתברך שמו, ושם אלוהים אחרים לא ישמע מפיך, לשמור על הברית שנכרתה בינינו לבין אלוקינו יתעלה ועוד ועוד...
 

פרשה זו יפה נדרשת על כל פריטה ודקדוקיה. היא שִמשה בסיס להרבה מסכתות במיוחד לסדר נזיקין, כי מטרת המשפטים ותפקידם של השופטים להשקיט מריבות ולמנוע נזקים ולשים שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו וכדברי הכתוב אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם.
 

פרשתנו המדברת על משפטים והשופטים, האחראים לשים שלום בין חלקי האומה, יהיו צריכים ודאי לסייעתא דשמיא, לפרוש סוכת שלום על כל העם.

 

לשם כך באה ההשגחה העליונה והבטיחה לו למשה: ''הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי'' (כ''ג- כ'). מלאך זה, כאמור, אינו אלא מלאך השלום. אותו מלאך הממונה על שלום העם ואיחודו, מלאך השומר את העם בדרכו בחיים, הוא ישמרך ויביא אותך ''אל המקום אשר הכינותי'' אל אותו המקום שהובטח לך ארץ אבותיך ארץ זבת חלב ודבש.

 

אך, אני מזכיר לך ''הישמר מפניו, ושמע בקולו, אל תמר בו כי שמי בקרבו'' (כ''ג – כ''א) הוא צריך שמירה מעולה. כי לא ישא לפשעכם כל פשע כלפי השלום, כל ההפרעה לשלום האומה ולאחדותה, זהו פשע לא יכופר. מלאך השלום בעצמו יפרע ממנו. לא יסלח לו, כי שמי בקרבו, וכל הפוגע בו, הרי הוא פוגע בי.

 

אתם נמצאים בין אויבים, צוררים רבים סובבים אתכם, אם תשמרו על השלום בינכם ואל איחודכם, אני – השלום – אשמור עליכם ''ואייבתי את אויבך וצררתי את צורריך'' (כ''ג – כ''ג) על ידי השלום.

 

אתם יוצאים למלחמה ונוצחים (שו''ט תהילים ז') ואולי לא תהיו צריכים לצאת כלל למלחמה כי השלום ביניכם ישפיע גם על אויביכם שישלימו עמכם וישבתם לבטח בארצכם.

 

שבת שלום.

 

Image