פרשת שלום בית | אבי קלנר

"וכתב את האלות האלה... ומחה אל מי המרים"
 

במדרש רבה מובא, מעשה ברבי מאיר, שהיה דורש בליל שבת בבית הכנסת, והייתה שם אשה אחת ששמעה את דרשתו. כאשר חזרה האישה לביתה מצאה את הנר כבוי. שאל אותה בעלה, היכן היית עד עכשיו? ענתה האישה, שומעת הייתי את דרשתו של רבי מאיר. בעלה שהיה איש לץ וגס, אמר לה שאין לה כניסה הביתה, עד שתלך ותירק בפניו של רבי מאיר. יצאה האישה מהבית לכיוון בית המדרש בלי לדעת מה לעשות.

 

אליהו הנביא נגלה לרבי מאיר, וסיפר לו את פרטי המעשה. מה עשה רבי מאיר, הלך וישב לו בבית המדרש הגדול, באה האישה לבית המדרש כדי להתפלל, כאשר ראה אותה רבי מאיר, עשה עצמו כמפהק, ושאל את האישה, האם היא יודעת ללחוש לעין (סוג של רפואה לחולה), ענתה האישה, שאינה יודעת, אמר לה רבי מאיר, רקקי שבע פעמים בפני וייטב לי. עשתה האישה כאשר ביקש.

 

אמר לה רבי מאיר, תאמרי לבעלך, אתה אמרת לי לירוק פעם אחת, ואני רקקתי שבע פעמים. אמרו לו תלמידיו, רבי, כך מבזין דברי תורה? אילו היית אומר לנו היינו מביאים את הבעל, ומלקין אותו על הספסל, ומחזירים לו את אשתו. אמר להם, לא יהיה כבוד מאיר גדול מכבוד קונו, ומה אם שם הקודש, שנכתב בקדושה אמר הכתוב שיימחה על המים (באשה סוטה), כדי להטיל שלום בין איש לאשתו, כבוד מאיר לא כל שכן.

לכאורה צדקו תלמידי רבי מאיר בטענתם, שלא היה לרבם לבזות את עצמו על כך, במקום שילקו את הבעל, ויפטרו את בעיית האישה, ואף רבי מאיר לא ביטל את דברי תלמידיו, אלא אמר רעיון של קל וחומר שלמד מהקדוש ברוך הוא.

 

רבי מאיר מלמדנו, שלמען שלום בית בין איש לאשתו ראוי לוותר על הכבוד, ואין לחוש אפילו לבזיון התורה, וזאת נלמד מבורא העולם בכבודו ובעצמו, שציווה להטיל קלף, ובו שם ה', למים, כדי לבדוק את הסוטה האם דוברת אמת, שלא קלקלה עם האיש, שבעלה הזהירה, שלא תיסתר עמו, ולמרות שבורא העולם הבלתי מוגבל יכל למצוא דרך אחרת לבדיקת הסוטה ללא מחיית שם הד'. מכאן, שלשם שלום בית עושים כל פעולה נצרכת, ולא חשים לבזיון התורה.

 

נתבונן מעט יותר, ונשים לב, שהאשה, שנבדקת על ידי המים הוזהרה מפי בעלה לא להסתר עם פלוני, ולמרות האזהרות נסתרה עמו, וכל בדיקת המים, כדי לגלות אם קלקלה עם הפלוני או לא, ולמרות שזו אשה, שאינה צדקת בכל אופן, אומר הקדוש ברוך הוא, ששמו יימחה במים, כדי לבודקה, ולהתירה לבעלה.

הציווי "והלכת בדרכיו" (של הקדוש ברוך הוא: מה הוא חנון, אף אתה וכו'), מלמד, שכך היא ההנהגה ולא מידת חסידות, וההנהגה כלולה בדברי הנביא: "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוקיך", ואהבת חסד, הכוונה לרדוף ולחפש כיצד ניתן לעשות חסד, כמו מי שאוהב דבר מסוים, ורודף להשיג לעצמו, ונשים לב שהמדרש מביא את הסיפור על רבי מאיר בהקשר לפסוק: "בקש שלום ורדפהו".

 

אחים יקרים! אנו נלמד מרבי מאיר, ונעשה כל מאמץ על מנת לשמור על השלום בבית, ועל כבודה של האשה. (כשאשה עצובה ובוכייה, אין ברכה בבית). ובמקרה, שח"ו נוצר ויכוח או מריבה, הרי שצריך לעשות מאמץ עליון, כדי להחזיר במהירות את השלווה ואת השלום בבית.

 

וגם מחוץ לבית נתרחק ממחלוקת וממריבות, ורק נשתדל לגרום לאיחוד ולשלום, וכידוע: "אלו דברים שאין להם שיעור... הבאת שלום בין אדם לחבר ובין איש לאשתו", בואו ונהיה מתלמידיו של אהרון "אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

 

תגובות   

+1 #1 לגבי המאמרמיטל 2008-06-03 05:56
בס"ד
המאמר מאוד יפה וחידש לי על כוחה של שלום בית בין איש ולאשתו ואפילו בין אדם לחברו ואמן ונזכה לאהבת הבריות כדי לזכות באהבת ה' יתברך!
-1 #2 הקרבה מפליאה של ר\' מאירישראל 2008-06-04 17:54
שויתר על כבודו ובלבד שישרור שלום בבית יהודי.
אבל לא באמת התגלה לו אליהו הנביא,זה לא הגיוני,בטח נודע לו איכשהו, או שזה סיפור דמיוני מבוסס על מקרה שקרה.
0 #3 לישראלצוות חברותא 2008-06-04 18:02
הנה הציטוט המקורי מהמדרש בו מפורש שנגלה אליהו הנביא: מדרש רבה דברים פרשה ה פסקה יד

"דבר אחר מהו בקש שלום ורדפהו מעשה ברבי מאיר שהיה יושב ודורש וכו' הלכה אותה אשה לביתה שהיה ליל שבת ומצאה הנר שלה שכבה אמר לה בעלה היכן היית עד עכשיו אמרה לו שומעת הייתי לרבי מאיר דורש והיה אותו האיש ליצן אמר לה בכך וכך אין את נכנסת לביתי עד שתלכי ותרוקי בפניו של רבי מאיר יצאה לה מביתו נגלה אליהו זכור לטוב על רבי מאיר אמר לו הרי בשבילך יצאה האשה מביתה הודיעו אליהו זכור לטוב היאך היה המעשה מה עשה רבי מאיר הלך וישב לו בבהמ"ד הגדול באתה אותה אשה להתפלל וראה אותה ועשה עצמו מתפסק אמר מי יודע ללחוש לעין אמרה לו אותה אשה אני באתי ללחוש רקקה בפניו א"ל אמרי לבעליך הרי רקקתי בפניו של רבי מאיר א"ל לכי התרצי לבעליך ראה כמה גדול הוא כחו של שלום ד"א א"ר עקיבא תדע לך כמה גדול הוא כחו של שלום שאמר הקב"ה בשעה שאדם מקנא לאשתו השם הקדוש הנכתב בקדושה ימחה על המים כדי להטיל שלום בין סוטה לבעלה".

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן