כהנים מהר סיני | הרב עזריאל יונה

מה הקשר בין ברכת כהנים למעמד הר סיני? ולמה נסמכה פרשה זו לפרשת נזיר וסוטה?

 

ברכת כהנים עומדת במרכזה של פרשת נשא. אי אפשר להפריז בחשיבותה של ברכה זו. הכהנים נושאים אותה בכל יום, האנשים מברכים את בניהם ואת תלמידיהם בטקסט של הכהנים, והפסוק 'יברך ה' וישמרך' הפך לאמרת לשון יהודית.

עם זאת יש להבין, מה מהותה של הברכה, ומדוע היא נסמכה לפרשיות סוטה ונזירות? פירוש מקורי של הרב ברלין מצביע על ההפסוק החותם את ברכת הכהנים "ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם". כלומר, הברכה תתקיים על ידי שימת שמו של הקב"ה על בני ישראל.

 

גם בסוף מעמד הר סיני מובאים דברי סיכום של הקב"ה ושם נאמר כך: "בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך". הרעיון העולה משני הפסוקים זהה: הזכרת שמו של הקב"ה טומנת בחובה ברכה עבור עם ישראל.

אם שני הפסוקים מכוונים לדבר אחד הרי שניתן להניח כי מטרת נשיאת כפיים וברכת הכהנים היא להמשיך את מעמד הר סיני. שכן מעמד הר סיני יצר את המפגש הבלתי אמצעי הראשון בין עם ישראל לקב"ה ויצר מפגש עם נוכחותו של ה' בעולם. איזה ערך יהיה למעמד זה אם הוא יישאר בגדר אירוע חד פעמי? לפיכך יוצרת התורה המשך יומיומי למעמד זה.

 

לאור זאת ניתן להבין את סמיכות הפרשיות.

בברכה אומרים הכהנים "יאר ה' פניו אליך". מה משמעותה של הופעת פני ה'? "כי לבעבור נסות אתכם בא האלוקים ובעבור תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו".כלומר מטרת המעמד הינה יצירת יראת ה' על פני עם ישראל. במילים אחרות רושם המעמד אמור היה להיחקק ולהירשם על פניהם של עם ישראל.

 

פרשיות נזיר וסוטה מדברות על שני אנשים משני צידי המתרס של הקדושה ויראת ה'. הסוטה בקלקולה, והנזיר בקדושתו. הנזיר בהתרחקותו מכל החיים הגשמיים מכשיר עצמו בעצם לאותה יראת אלוקים המגיעה מ'ישם ה' פניו אליך', מאותו קשר בלתי אמצעי שהחל במעמד הר סיני, וממשיך בכל יום בנשיאת כפי הכהנים.