שופטים ושוטרים | הרב עזריאל יונה

"שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך"

המילה 'לך' שבפסוק, לכאורה מיותרת, האם לא היה די לכתוב, שופטים ושוטרים תתן בכל שעריך?

 

התורה כידוע, לא נוהגת לכתוב ולו מילה או אות מיותרים, מדוע אם כן, נוספה המילה 'לך'? הערה זו מעיר הרב פיינשטיין זצ"ל שדבריו הובאו ב'לקח טוב'.

 

נראה שהתורה באה להורות בזה גם כן שכל אדם צריך להיות שפוט על עצמו.

בתוקף תפקידו זה עליו לראות ולבדוק תדיר אם מעשיו מתוקנים. כמו כן עליו להיות גם שוטר לעצמו כדי לעקוב אחרי פעולותיו ולדאוג שפסקי הדין שפסק על עצמו כשפוט – אכן יתבצעו.

 

כאשר השוטר שבו ימצא שפקודת השופט לא קויימו עליו לקנוס את הנאשם שהוא כמובן האדם עצמו. לעתים על השופט גם לקחת על  עצמו התחייבויות כדי לזרז עצמו בקיום המצוות, כמו שמצינו במסכת נדרים 'נשבעים לקיים את המצוות'.

 

המשך הפסוקים עולה יפה גם כן לפי דרך זו: לא תטה משפט ולא תכיר פנים. גם כאן הציווי הוא בלשון יחיד, כדי להזהיר את האדם לבל יטה את משפט ולבל יכיר פנים לעצמו. כגון, אם הוא תלמיד חכם ובעל מעשים טובים הוא  עלול לדון את עצמו לכף זכות גם כאשר אין  זה מוצדק.

 

על כן אומרת התורה – אל תכיר פנים לעצמך ואל תאמר הואיל ואני תלמיד חכם בוודאי אני עושה טוב, אלא עיין ופשפש במעשיך כאילו היית אדם פשוט.

 

ואזהרה נוספת: לא תיקח שוחד, שלא ישחד את עצמו על ידי הנאות שונות. כלומר יש להיזהר שלא להיגרר אחרי התאווה וההנאה ולהצדיק בגינן מעשים רעים. אלא – צדק צדק תרדוף', יבקש האדם לעצמו בית דין צדק. דהיינו יעשה לעצמו רב שיורה לו את דרכו כעצת חז"ל.

 

בהקשר לכך מן הראוי לצטט את שכתב בימים אלה הרב אבינר בתשובה לשאלה: כיצד יש להחזיר את הזולת בתשובה? ועל כך השיב הרב:

כלל גדול בענייני תשובה: אל תחזיר בתשובה את הזולת, החזר בתשובה את עצמך – וזה ממילא יפעיל השפעה ברוכה על אחרים.  עיין רמב"ם הלכות דעות ו א.  עצם השאלה כיצד לחזיר בתשובה את הזולת, היא חטא שעליו יש לחזור בתשובה, חטא של התנשאות כאילו אצלנו הכל בתכלית השלימות, כאילו אצלנו כל האמת, וכל הצדק וכל היושר, והאחרים הינם חסרים, דלים וצולעים המחכים למוצא פינו כדי לחלצם מן המיצר. לא כן.  אין להיות קשה עורף.  הפירוש של ביטוי זה הוא שכאשר מוכיחים אדם, הוא מסתובב לאחור לראות אל מי התוכחה מופנית ומראה עורפו למוכיח.