הקורס של פרעה | אבי קלנר

"כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה'"

מדוע הביא הקדוש ברוך הוא על מצרים עשר מכות באותו ובמופתים, הרי כדי להכניע ולשבור את עקשנותו של פרעה לשלח את בני ישראל מספיקה מכה אחת ארוכה עד שייכנע?

התשובה מופיעה בפסוק "כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ, ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כחי ולמען ספר שמי בכל הארץ".

פרעה קרא בקול גדול: "מי ה' אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל, לא ידעתי את ה' וגם את ישראל לא אשלח".
 
עשר המכות באו כדי ללמד את פרעה, את העם המצרי ואת כל האנושות מי בורא העולם ובמה כוחו.

הלימוד הוא הדרגתי ולכן מחולקות המכות לשלושה קבוצות:
דם, צפרדע, כינים – דצ"ך.
ערוב, דבר, שחין – עד"ש. ברד, ארבה, חושך, בכורות – באח"ב.

במכה הראשונה שבכל קבוצה הייתה לשון האזהרה לפרעה שונה. במכת דם נאמר "כה אמר ה' בזאת תדע כי אני ה'". במכת ערוב נאמר "כי אני ה' בקרב הארץ". ובמכת ברד נאמר "בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ".
הרי לנו לימוד הדרגתי על מציאות ה', כוחו, אין מלבדו.

המגוון הגדול של המכות מראות על שליטה בכל מה שקיים בעולם:

דם (וכן קריעת ים סוף) – שליטה על המים.
צפרדע – שליטה על בריות המים.
כינים – שליטה על העפר.
ערוב – שליטה על חיות הארץ.
דבר – שליטה על חיי בעלי החיים.
שחין – שליטה על בריאות הדם.
ברד – שליטה על האש והמים.
ארבה – שליטה על הבריות המעופפות.
חושך – שליטה על מאור העולם.
בכורות – שליטה על חיי האדם.

השאלת רכושם העיקרי של מצרים – שליטה על רצון האדם ורגשותיו.

במספר מקומות בתורה מפורש שהמכות לא נועדו להעניש וללמד דווקא את פרעה, כי אם ללמד גם את שאר בני האדם בכלל ואת בני ישראל בפרט. ולא רק את בני הדור של יציאת מצרים אלא גם את בני שאר הדורות, שנאמר "ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים...
 
Image
מקור התמונה