מה בדיוק דיברו משה ואהרן אל הסלע? | הרב עזריאל יונה

קח את המטה והקהל את העדה, אתה ואהרן אחיך ודברתט אל הסלע לעיניהם ונתן מימיו וגו' [במדבר כ].

 

והכיתם לא נאמר, א"ל כשהנער קטן רבו מכהו ומלמדו, כיון שהגדיל, בדבור הוא מיסרו, כך א"ל הקב"ה למשה: כשהיה סלע זה קטן הכית אותו שנאמר [שמות יז] "והכית בצור, אבל עכשיו ודברתם אל הסלע, שנה עליו פרק אחד והוא מוציא מים מן הסלע [ילק"ש במדבר כ].  

 

בעלי מופת גדולים היו משה ואהרן, מציין הרב אזרחי 'בברכת מרדכי', הגע עצמך להוציא מים מן הסלע?!

וכיצד יעשו זאת?

"ודיברתם אל הסלע"

 

מה יגידו לו?

 

אולי: "סלע סלע תן מים"?

אולי בלשון אחרת, אך יבקש יפצירו יפקדו יצוו?

לא.

 

"שנה עליו פרק אחד" – דבר תורה.  

 

אתמהה! האם זה מדבר אל הסלע??

 

כן בן אדם, רק זה. כי התורה מדברת אל הכל. ולא רק מדברת, עושה יוצרת מפיקה מים מן הסלע.

 

העולם טועה.

 

הכל מבקשים ברכות, הכל רצים אל קמיעות.

 

מה יועיל, אם לא ברכה, אם לא קמיע.

 

אך אין יודעים ואינם מבינים את האמת הצרופה, אינם יודעים את סוד ה'מופתים'. אין אדם עושה מופתים.

 

מה שיש וקיים הוא אדם אשר הקב"ה נשמע לו ועושה את מופתיו. הרי נאמר: "וכל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזירה – מבטלה, שנאמר בירמיה טו "אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה".  

 

לאמור: רק תורה, רק בכוחה להפעיל את שמים ושמי שמים לשינוי סדרי בראשית ושינוי סדרי הטבע. רק היא.  

 

להשפיע, ויתירה מזאת על הקב"ה לבטל את גזירותיו שגזר לפני כן. לך בן אדם למד בן עם הארץ תורה והגזירה מתבטלת.

 

הנה כי כן זהו ודיברתם אל הסלע - זהו "שנה עליו פרק אחד".