נחמו נחמו עמי | מערכת האתר

השבת, שבת נחמו, אחרי 3 ההפטרות של פורענות מתחילות "7 דנחמתא".

והראשונה שבהן המתחילה במילים: "נחמו נחמו עמי..."

פרשת השבוע, פרשת ואתחנן כוללת בתוכה את הקריאה של תשעה באב: "כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ..", אך מאידך את קבלת עול מלכות שמים : "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".

אחד הפסוקים המרכזיים בפרשה :
"בצר לך ומצאוך כל הצרות הרעות האלה...", לאחר תאור החורבן, והכרת עמ"י בחטאיו, אומרים לנו:"כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים אליו, כה' אלוקינו בכל קוראינו אליו"


אמר ר' יוחנן בשם ר' עקיבא :
"כל צרה שהיא של יחיד -הוי צרה, וכל צרה שאינה של יחיד- לא הוי צרה"
ויש להבין:
א. מדוע? האם צרת רבים לא נחשבת צרה, במבט ראשון אולי נראה להפך... שצרת רבים אף קשה יותר..
 
ב. מדוע נקטו חז"ל בלשון: "שאינה של יחיד", ולא אמרו "צרת רבים"?


הנביא ישיעהו אומר: "בכל צרתם לא צר", כך כתיב, אך אנו קוראים :"בכל צרתם - לו צר"

ומסבירים המפרשים: בכל צרה שיש לישראל, לו לקב"ה - יש צער, כלשון הפסוק "עמו אנוכי בצרה".
כלומר, בשעה שאדם מצטער הקדוש ברוך הוא אומר: זה צער שלי!! קלני מראשי!!

"ואני תפילתי לך ה' עת רצון אלוקים ברב חסדך ענני!"

כתוב בספר "זרע קודש": " שערי תפילה פעמים פתוחים ופעמים נעולים"  ואם נשאל, והרי כתוב :" בכל קוראינו אליו" הרי שערי תפילה תמיד פתוחים?

אלא: אם האדם מתפלל על עצמו בלבד- אזי פעמים השערים פתוחים ופעמים לא!
אבל- כאשר אדם מתפלל, וחושב על הצער של הקב"ה, - שבצרתם לו צר! - ליבי נתון אליך -אלוקי!, אזי השעה נהפכת לעת רצון, והתפילה נענית!


הבאנו את הדברים בשם ר' עקיבא. ר' עקיבא היה אחד מעשרת הרוגי מלכות!
מסופר עליו, שכאשר הוציאו אותו, וסרקו את בשרו , אמר:"שמע ישראל ה' אולקינו ה' אחד"! והאריך באחד, ואז יצאה נשמתו.
יצאה בת קול מהשמים ואמרה:" אשריך ר' עקיבא על שיצאה נשמתך באחד ".

מה מיוחד כ"כ דוקא במילה אחד?

אלא משמעות דבריו של ר' עקיבא כאשר הוא סובל יסורים-הוא לא רק מקבל על עצמו עול מלכות שמים , אלא, תפילתו ובקשתו היא על סבלו של אחד- יחידו של עולם!!
ועל זה אמרה בת קול- אשריך , שאלו תפילותיך, שאם זה כך , הרי הן תמיד נענות!!

"כל צרה שהיא של יחיד"- אומרים בשם ר' עקיבא- יחיד: "יחידו שלו עולם, הוי צרה- ואז: "ה' יענך ביום צרה"!

פרשת ואתחנן- פרשה של תפילה, משה רבינו התפלל 515 תפילות לזכות להכנס לא"י, אנו זכינו לחיות כאן בארץ... תהיינה תפילותינו תפילות של: " לך ה' "-עליך, על צערך, ונזכה שיעלו לעת רצון לפני יושב מרומים ויאמר ה' לצרותינו די!!

"נחמו נחמו עמי..."