לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה
חיפוש

שער הפרק

112

השבת

ההכנות לשבת והדלקת נרות

המשך

דיני יום שישי, הדלקת נרות

אפן הדלקת נרות

זמן הדלקת נרות

זמן הדלקת נרות שבת

קבלת שבת, תפלת ערבית בליל שבת

הקדוש

יציאה ידי חובה בקדוש

דיני הסעודה

הסעודה

סדר יום השבת

קריאת התורה - המשך

שנים מקרא ואחד תרגום

הקידוש

סעודת שחרית ומאה ברכות

תפלת מנחה

מוצאי שבת

לוח זמן צאת השבת

קדוש לבנה, הבדלה

הברכות בהבדלה

אכילה ועשית מלאכה במוצאי שבת