Back to gallery
קיצור ההלכות המעשיות - חלק השבת

שער הפרק

112

השבת

מנוחה וקדושה

ההכנות לשבת והדלקת נרות

המשך

דיני יום שישי, הדלקת נרות

דיני סעודה, עשית מלאכה ונסיעה ביום שישי

אפן הדלקת נרות

דיני אורח

זמן הדלקת נרות

נר מצוה ותורה אור

זמן הדלקת נרות שבת

קבלת שבת

קבלת שבת, תפלת ערבית בליל שבת

הקדוש

לפני הקידוש, הקידוש

יציאה ידי חובה בקדוש

דיני הקידוש

דיני הסעודה

נטילת ידים והמוציא, בציעת הפת

הסעודה

יציאה ידי חובה

סדר יום השבת

זמירות שבת. סדר יום השבת. תפילת שחרית, קריאת התורה

קריאת התורה - המשך

שנים מקרא ואחד תרגום

תפילת מוסף

הקידוש

סעודת שחרית ומאה ברכות

סעודת שחרית בשבת, מאה ברכות, למוד תורה בשבת

תפלת מנחה

סעודה שלישית

מוצאי שבת

זמן צאת השבת

לוח זמן צאת השבת

תפלת ערבית במוצאי שבת, דיני שכחת "אתה חוננתנו" במוצאי שבת

קדוש לבנה, הבדלה

הברכות בהבדלה

יציאה ידי חובה בהבדלה

אכילה ועשית מלאכה במוצאי שבת

קפול הטלית במוצאי שבת, מלוה מלכה

מלאכות שבת

"שמור את יום השבת לקדשו", אבות ותולדות

חלוקת ל"ט המלאכות

באור לט המלאכות

המשך המלאכות

המשך המלאכות 2

המשך המלאכות 3

המשך המלאכות 4

אסורי שבת

פרקי המשנה של איסורי שבת, הבערת וכבוי אש

אסור בישול

קדרה על גבי קדרה, כלי ראשון וכלי שני

הכנת תה וקפה בשבת

החזרה והטמנה

מלאכות הקשורות להכנת מאכלים

סחיטה, טחינה

לישה, כבישת מאכלים, מעשרות בשבת

מלאכת בורר

אפן הברירה המותרת,

פתיחת קופסאות ובקבוקים

נקוי כלי אוכל, הכנה משבת לחול

שימוש בסבון ומשחות

כבוס בגדים וצחצוח נעלים

שמוש באור ובמכשירים

כתיבה, מחיקה, הדבקה, תפירה גזירה

קשירה והתרה, שקילה ומדידה

בניה ופרישת כסויים

טאטוא רצפה, טיפול בגוף

רחצה, טיפול בתינוק, דיני רפואה בשבת

המשך דיני רפואה

טפוס ושימוש באילנות

עבודות בשדה ובגינה

"וכבדתו מעשות דרכיך, ממצא חפציך ודבר דבר"

טרחה יתירה

הלכות עירובין

הוצאה מרשות לרשות

איסור תחומין, מוקצה

המשך דיני מוקצה

פרטים שרצוי להכינם לפני שבת

המשך הכנות לשבת

סיום