חוני המעגל | אליעזר היון

תלמוד בבלי מסכת תענית דף כג עמוד א:


ת"ר פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים. שלחו לחוני המעגל, התפלל וירדו גשמים התפלל ולא ירדו גשמים.
עג עוגה ועמד בתוכה... אמר לפניו רבונו של עולם בניך שמו פניהם עלי שאני כבן בית לפניך, נשבע אני בשמך הגדול שאיני זז מכאן עד שתרחם על בניך.
התחילו גשמים מנטפין.

 אמרו לו תלמידיו רבי ראינוך ולא נמות כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא להתיר שבועתך (שהרי נשבע שלא יזוז מן העוגה עד שירדו גשמים).
אמר לא כך שאלתי אלא גשמי בורות שיחין ומערות. (התפלל ואמר: אני ביקשתי גשם משמעותי יותר, שיכול למלא את הבורות) ירדו בזעף עד שכל טפה וטפה כמלא פי חבית, ושיערו חכמים שאין טפה פחותה מלוג.

 אמרו לו תלמידיו: רבי ראינוך ולא נמות, כמדומין אנו שאין גשמים יורדין אלא לאבד העולם
אמר לפניו לא כך שאלתי, אלא גשמי רצון ברכה ונדבה.

 
ירדו כתיקנן עד שעלו כל העם להר הבית (שמקום גבוה הוא) מפני הגשמים.

אמרו לו רבי כשם שהתפללת שירדו, כך התפלל וילכו להם.
אמר להם כך מקובלני שאין מתפללין על רוב הטובה (כלומר אין מתפללין על דבר שטובה הוא, שייפסק) אעפ"כ הביאו לי פר הודאה.
 
הביאו לו פר הודאה. סמך שתי ידיו עליו ואמר לפניו: רבש"ע עמך ישראל שהוצאת ממצרים אינן יכולין לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות, כעסת עליהם אינן יכולין לעמוד, השפעת עליהם טובה אינן יכולין לעמוד, יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהא ריוח בעולם.
מיד נשבה הרוח ונתפזרו העבים וזרחה החמה ויצאו העם לשדה והביאו להם כמהין ופטריות.
 
שלח לו שמעון בן שטח: אלמלא חוני אתה - גוזרני עליך נידוי. אבל מה אעשה לך שאתה מתחטא לפני המקום ועושה לך רצונך, כבן שמתחטא על אביו ועושה לו רצונו. ואומר לו: אבא, הוליכני לרחצני בחמין, שטפני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, אפרסקים, ורמונים - ונותן לו. ועליך הכתוב אומר ישמח אביך ואמך ותגל יולדתיך.

 

2 הערות למחשבה:
1] מדוע צריך היה חוני המעגל לבקש על הגשמים 'בהמשכים'? לא היה די שיבקש פעם אחת על הגשמים והיו יורדים כתקנן ומפסיקים בזמן?

 

2] האם מסירותו של חוני [לא לזוז לעולם מהעיגול] היא זו שעשתה את ההבדל?
 

Image