תחילתו של רבי אלעזר בן הורקנוס | אליעזר היון


אבות דרבי נתן, פרק ו משנה ג:

מה היה תחילתו של רבי אליעזר בן הורקנוס?
בן עשרים ושתים שנה היה ולא למד תורה.
פעם אחת אמר אלך ואלמוד תורה לפני רבן יוחנן בן זכאי.
אמר לו אביו: הורקנוס, אי אתה טועם עד שתחרוש מלא מענה. השכים וחרש מלא מענה.
אמרו, אותו היום ערב שבת היה, הלך וסעד אצל חמיו.
ויש אומרים: לא טעם כלום מו' שעות של ערב שבת עד שש שעות של מוצאי שבת.

כשהוא הולך בדרך, ראה אבן שדימה ונטלה ונתנה לתוך פיו.
ויש אומרים: גללי הבקר היה.
הלך ולן באכסניא שלו, הלך וישב לו לפני רבן יוחנן בן זכאי בירושלים, עד שיצא ריח רע מפיו. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי: אליעזר בני, כלום סעדת היום?
שתק.
שוב אמר לו, ושתק.

שלח וקרא לאכסניא שלו.
אמר לו: כלום סעד אליעזר אצלכם?
אמרו לו: אמרנו שמא אצל רבי היה סועד.
אמר להם: אף אני אמרתי שמא אצלכם היה סועד. ביני וביניכם אבדנו את רבי אליעזר מן האמצע.
אמר לו: כשם שיצא לך ריח רע מפיך, כך יצא לך שם טוב בתורה.

שמע עליו הורקנוס אביו שהיה לומד תורה אצל רבן יוחנן בן זכאי, אמר אלך ואדיר אליעזר בני מנכסי.
אמרו: אותו היום רבן יוחנן בן זכאי יושב ודורש בירושלים, וכל גדולי ישראל יושבין לפניו. שמע עליו שבא, הושיב לו שומרין.
אמר להם: אם בא לישב, אל תניחוהו.

הוא בא לישב ולא הניחוהו.

היה מדלג ועולה והולך, עד שהגיע אצל בן ציצית הכסת ואצל נקדימון בן גוריון ואצל בן כלבא שבוע. היה יושב ביניהם ומרתת.
אמרו: אותו היום נתן עיניו רבן יוחנן בן זכאי ברבי אליעזר, ואמר לו פתח ודרוש.

אמר לו: איני יכול לפתוח.

דחק עליו, ודחקוהו התלמידים, עמד ופתח, ודרש בדברים שלא שמעתן אוזן מעולם.


כל דבר ודבר שיצא מפיו, עמד רבן יוחנן בן זכאי על רגליו ונשקו על ראשו, ואמר לו: ר' אליעזר רבי, אמת למדתני.

עד שלא הגיע זמן לצאת, עמד הורקנוס אביו על רגליו ואמר: רבותי, אני לא באתי אלא להדיר אליעזר בני מנכסי. עכשיו כל נכסי יהיו נתונין לאליעזר בני, וכל אחיו פטורין ואין להם בהן כלום.

שתי הערות:

א] ישנם כמה מוטיבים מרכזיים בסיפור: עזיבת רבי אליעזר את כל העושר והנכסים, חוסר אכילתו, אי דיווחו על התענית ששרוי היה בה, התמדתו. מה מכל אלה עשה את 'ההבדל', כלומר הפך את רבי אליעזר בן הורקנוס לאחד מגדולי הדור בפרק זמן קצר כל כך?

ב] כיצד נוצר ה'הפי אנד' בסיפור, האם כיוון שראה הורקנוס את בנו דורש נשתנתה דעתו, הלא יודע היה קודם לכן שבנו הלך ללמוד תורה שכן לשם כך הגיע לירושלים- להדירו מנכסיו?

תגובות   

0 #1 מסירות נפשאברהם סופר 2008-01-22 14:45
הסיפור כתוב בשפה גבוהה וקשה היה לי לדקדק בקטנות, ממה שהבנתי הלימוד ממאמר זה עד כמה מאמץ והשתדלות יש לעשות בכדי ללמוד תורה וכמובן מה השכר.
0526134396
0 #2 תגובה לשאלה ב\'yaniv 2008-01-24 19:43
הכבוד, רבותי הכבוד!
הוא לא חשב בהתחלה שהבן שלו יזכה למעמד שכזה. הוא היה בטוח שהוא יהפוך לתלמיד מן השורה וככזה הוא לא מעריך אותו.
אבל כשהוא רואה לאן הגיע הוא כבר מתלהב, ובמיוחד שהוא יזכה להערכה בתור "האבא של".
מסקנה:הדעות שלו על לימוד תורה לא השתנו, האינטרסים השתנו.
0 #3 ארז חן 2010-01-13 01:44
אני בעזרת השם שמעתי פרוש מהרב ניסים יגן עליו השלום איך להגיע למידות טובות לטהרה ליראה לשלימות.
אז ככה שלושה פעמים בתורה כתוב לנו מיקשה אחת תעשה המנורה,מזה מיקשה אחת יציקה אחת בלי חיבורים, וכי למשה היתה תבנית לקת בה את הזהב? לא! משה פונה לשם יתברך ואומר לו שזה קשה מקשה אחת בלי הלחמות.
השם יתבדך עונה לו אין בעיה כך את כל הזהב וזרוק אותו לאש והמנורה תעשה.
מה מסמלת המנורה , יראת שמיים חוכמה מידות טובות שלמות. מה מסמל הזהב תעבות רכוש כבוד וכמובן כל עיניני העולם הזה.
השם יתברך אומר למשה אתה רוצה להגיע לשלמות כמו המנורה תיזורק את כל התעבות לאש ואז תעשה המנורה תגיעה לשלמות.
אליעזר בן הורקינוס עזב את כל העושר והכבוד בישביל התורה והשם יתברך הפך אותו לאליעזר בן הורקינוס הגדול.
שמעשנו יגיעו למעשי אבותנו אמן.
0 #4 אלוהים לא קייםסקס_הומואים 2019-12-12 10:02
hail hitler
hai hitler
hail hitler
הייל יהוה
אלוהים לא קיים נודר

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן