עיר גדולה של חכמים וסופרים |

אמר רבי יוסי בן קסמא,
פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום.
אמר לי: רבי מאיזה מקום אתה
אמרתי לו: מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אני
אמר לי: רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו
ואני אתן לך אלף אלפים דנרי זהב ואבנים טובות ומרגליות.
אמרתי לו: אם אתה נותן לי כל כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות שבעולם,
איני דר אלא במקום תורה.
וכן כתוב בספר תהלים על ידי דוד מלך ישראל: "טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף".
ולא עוד, אלא שבשעת פטירתו של אדם אין מלווין לו לאדם לא כסף ולא זהב ולא אבנים טובות ומרגליות, אלא תורה ומעשים טובים בלבד.
שנאמר:
בהתהלכך תנחה אותך בשכבך תשמור עליך והקיצות היא תשיחך.
בהתהלכך תנחה אתך, בעולם הזה;
בשכבך תשמור עליך, בקבר;
והקיצות היא תשיחך, לעולם הבא;
ואומר: לי הכסף ולי הזהב נאם ה' צבאות.

(אבות פרק ו)

 

נקודות למחשבה:

א] רבי יוסי בן קיסמא מתאר את המסר העולה מתוך הסיפור, כמה חשוב לדור במקום תורה. השאלה למה הוא מוסיף את ראשית הסיפור, מה הרלוונטיות של ההתחלה: "פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד, ונתן לי שלום, והחזרתי לו שלום".

 

ב] בסיפא של דבריו הוא מתאר את חשיבות לימוד התורה, ויתרון התורה על פני הכסף והזהב. וצריך להבין עדיין, איך זה מחזק את דבריו "איני דר אלא במקום תורה". הלוא יכול רבי יוסי לגור במקומו של אותו אדם, ולהמשיך לעסוק בתורה. ובפרט שלא יהיה טרוד בפרנסתו.