ארכן וקצרן | מערכת האתר

ת"ר (שנו חכמים)

מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה (להתפלל) בפני רבי אליעזר

והיה מאריך יותר מדאי

אמרו לו תלמידיו רבינו כמה ארכן הוא זה

אמר להם כלום מאריך יותר ממשה רבינו דכתיב ביה (דברים ט) את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה וגו'

 

שוב מעשה בתלמיד א' שירד לפני התיבה בפני ר"א והיה מקצר יותר מדאי

א"ל תלמידיו כמה קצרן הוא זה

א"ל כלום מקצר יותר ממשה רבינו דכתיב (במדבר יב) אל נא רפא נא לה

 

נקודות למחשבה:

א] לכאורה מובן מהי מעלתה של התפילה הארוכה, אבל האם ישנה מעלה מיוחדת דוקא לתפילה הקצרה.

ב] האם ניתן להכליל ולומר באילו תפילות יש להאריך או לקצר, או שזה נתון לשיקול דעתו של המתפלל.