חטא חוסר הביטחון | אבי קלנר

"ויהי מקץ שנתיים ימים"

מובא במדרש רבה "אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו" – זהו יוסף, "ולא פנה אל רהבים" – ע"י שאמר לשר המשקים "וזכרתני" "והזכרתני" נתווספו לו שתי שנים.

דברי המדרש צריכים הבנה. בתחילה נאמר על יוסף שהוא "אשרי הגבר אשר שם בה' מבטחו" והכוונה שהוא בעל בטחון מוחלט בקב"ה, ומיד לאחר מכן נאמר שיוסף חטא בחוסר ביטחון בה', בכך שביקש משר המשקים להשתדל עבורו אצל פרעה שיוציאנו מבית האסורים, ולא בטח בכל מאודו בריבון העולמים, ולכן נענש בשהייה של שנתיים נוספות בבית הכלא.
 
שאלה נוספת העולה מן הדברים מדוע נענש יוסף הצדיק בעונש כה קשה של שהיה שנה בכלא עבור כל מילה "וזכרתני" "והזכרתני", הרי לכאורה חובה על האדם לדאוג ולהשתדל למען עצמו.

הביאור הוא שאמנם התורה התירה לאדם להשתדל ולעשות למען עצמו וכמאמר הכתוב "וברכתיך בכל אשר תעשה", וכן בגמרא (ברכות לה) ר' ישמעאל מבאר את ההנהגה היומית שהרי נאמר "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך" והכוונה לכאורה ללמוד תורה כל הזמן ולא לדאוג לפרנסה, ומצד שני כתוב "ואספת דגנך ותירושך ויצהרך". ביאר ר' ישמעאל: הנהֵג בהם מנהג דרך ארץ. דהיינו צריך להקדיש את הזמן לתורה אך לא לשכוח לדאוג ולהשתדל במלאכה וכדו' כדי להתפרנס.

הסיבה היא שלא כל אחד מסוגל להגיע למדרגת הביטחון המושלמת שאז באמת יכול לעסוק בתורה באין מפריע כל היממה, ולכן אדם שאינו בדרגה הגבוהה צריך לעסוק לפרנסתו ולהשתדל לנצל כל שעה פנויה ללימוד התורה וכך ההשתדלות מסייעת לאדם להגיע למדרגת הביטחון, וכעין זה מצאנו בלימוד תורה שאמרו חז"ל "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שמתוך שלא לשמה בא לשמה".

לפי המתבאר שיעור ההשתדלות שונה מאדם לאדם, מי שרק בהשתדלות מרובה נרגע ולומד בשקט ובטח, מותר לו להיות בהנהגתו ולשאוף לעלייה במידת הביטחון והקטנת ההשתדלות ופינוי הזמן ללימוד. לעומת מי שדי לו בהשתדלות מועטת, אם טרח והתייגע בהשתדלות מעבר לכך נחשב הדבר לחטא במידת הביטחון.

יוסף הצדיק שהיה מושלם במידת הביטחון נענש על השתדלות הקטנטנה של "וזכרתני" "והזכרתני" ולכן דווקא מהעונש החמור של שנה בבית הסוהר עבור כל מילה אנו למדים ש"אשרי האיש אשר שם בה' מבטחו" – זה יוסף.

והנה מעיון בפסוק "ויהי מקץ שנתיים ימים – ופרעה חולם" הפסוק כורך את גמר השנתיים של העונש בחלום פרעה, ללמדנו שמכיוון שתמו השנתיים מיד חלם פרעה... "ויריצוהו מן הבור", ואילו יוסף לא היה פונה לשר המשקים בבקשה לזוכרו ולהזכירו, היה חלום פרעה מתרחש שנתיים לפני כן. כך נכתב במדרש רבה "ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם" "קץ שם לחושך" – קץ שם ליוסף כמה יהיה בבית האסורים. כיון שהיגיע הקץ, מיד "ופרעה חולם".

אחי היקרים! אמנם אנו במדרגה נמוכה של מדת הביטחון ולכל דבר אנו עושים השתדלות מרבית, אך עלינו לשאוף למעלה - להתקדם במידת הביטחון בבורא העולם.