למה משה מתחנן? | אבי קלנר

"ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמור"

 

מבאר רש"י שלשון ואתחנן הכוונה שמשה מבקש מתנת חינם. שאף על פי שיש לצדיקים לתלות ולבקש בעבור מעשיהם הטובים, אין הם מבקשים מאת הבורא אלא מתנת חינם.

 

בגמרא (סוטה י"ד) נשאלה השאלה: מפני מה נתאווה משה ליכנס לארץ ישראל, וכי לאכול מפריה הוא צריך? אלא כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בארץ ישראל,אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי. אמר לו הקדוש ברוך הוא כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו עשיתם.

 

לכאורה לא מובנת שאלת הגמרא: "וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך? מה הכוונה צריך? משה רבינו רוצה לאכול מפריה ולשבוע מטובה ומה הדיוק האם הוא צריך דהיינו זקוק לפירות לשבוע מטובה?

 

חכמינו לימדונו שכל הברכות המוזכרות בתורה שיהיו מנת חלקנו וישיבת ארץ ישראל על שלל פירותיה אוירה המחכים וקדושתה המיוחדת, כל אלה הם כלים שמסייעים בידינו לעבוד את ה' ללא הפרעות וטרדות מתוך תוספת חכמה וקדושה ופרות שנשתבחה בהם ארץ ישראל שיכניסו בנו כוחות ואנרגיה חיובית.

 

משה רבינו במדרגתו הרוחנית הגבוהה יכול להגיע לשלמות אישית רוחנית גם בחוץ לארץ, הוא אינו זקוק לתוספת הקדושה, החכמה והאנרגיה כך להגיע לשלמות ולפיכך שואלת הגמרא מדוע משה צריך לאכול מפריה ולשבוע מטובה? מבארת הגמרא שאמנם כן אך משה רבינו מרגיש שאינו שלם מכיוון שהוא לא קיים את המצוות התלויות בארץ ישראל ולכן הוא מבקש מה' מתנת חינם כרטיס כניסה לארץ ישראל כדי לקיים את המצוות התלויות בארץ.

 

מי כמשה רבינו השליח הנאמן שהעביר לנו את התורה מאת הבורא, יודע להעריך כל מצווה ומצווה ועל אחת כמה וכמה את המצוות הנוהגות רק בארץ ישראל, הארץ הטובה שנתקדשה בקדושה מיוחדת, ולמרות הכל משה רבינו לא משתמש בזכויותיו הרבות וטוען: אני השליח הנאמן שמלמד את כל העם את התורה ופרטי המצוות האם לי לא מגיע להיכנס לארץ ישראל שהיא תכלית המסע מיציאת מצרים ואפ' לא כמנהיג העם אלא כאדם פרטי.

 

משה רבינו מתחנן – מתנת חינם, ובאמת הקדוש ברוך הוא אומר לו: אמנם לא תיכנס לארץ ישראל (חסד הבורא למען כלל ישראל ובפרט לדור המדבר, עיין מאמר "שרשרת הבכי" לבין המצרים)

אך מעלה אני עליך כאילו עשיתם. שלמותך הרוחנית תכלול גם את המצוות התלויות בארץ ישראל.

 

אחים יקרים! אשרינו שזכינו לשבת בארץ ישראל להחכים מאווירה להתקדש בישיבתה ולהתרשם מפירותיה. הבה נלמד ממשה מורנו ורבינו לא לפנות לבורא העולם באופן של "מגיע לי", לא נאמר למה ומדוע והיכן הצדק, אלא נעמוד כבן וכבת בפני אבא ונבקש מאבא האוהב שבשמים תן לנו מתנת חינם.

 

שבת שלום!!