Back to gallery
קיצור ההלכות המעשיות - נושאים בהלכה

שער הפרק

02

כשרות

חשיבות שמירת הכשרות

קנית מוצרים כשרים

מוצרי מזון בדורות הקודמים, דגמאות לחששות כשרות

השגחה מעולה

זהירות בקנית מוצרי מזון

בשר כשר

בעלי חיים כשרים, שחיטה, אסור טריפה

אסור דם

ניקור הגיד והחלב. מליחת בשר וצלית כבד, מליחה בתוך שלש יממות

אפן ההכשרה (המליחה)

לפני ההדחה במים, אברים מיחדים בבהמה, הדחה ראשונה

המליחה

השריה במים, המליחה

ביצים

ההדחה האחרונה, ביצים, בשר מכשר

צלית כבד

אפן הצליה, הלכות נוספות

דם בביצים, דגים

דם שפרש מהמעיים. דגים, דגים טהורים וטמאים

בשר וחלב

שרץ המים, בשר, חלב ומוצריהם

המתנה בין בשר לחלב

פרוה (סתמי, ךא בשרי ולא חלבי), דיני ההפסק בין חלב לבשר

אכילה ליד שלחן אחד

אסורי בישול והנאה, עסה (בצק) חלבית או בשרית

כלי בשר וחלב

בשר וחלב שהתערבו וכלים שנטרפו

אסור תולעים

דגים, אסור תולעים, בדיקת מאכלים

המשך

פת, בישולים ויין של נכרים

ההמשך

טבילת כלים

סוגי הכלים, אפן הטבילה

הגעלת כלי מתכת חדשים

הכשרת כלים

מצות התלויות בארץ

הסבר מושגים

ההמשך

המשך 2

טבלת דיני תרומות ומעשרות

שלבי ההפרשה בזמן הזה

נוסח ההפרשה, באור הנוסח

הברכות

לאחר ההפרשה

הלכות נוספות

המשך

המשך הפרק

הפרשת חלה

בעור מעשרות, הפרשת חלה, אפן ההפרשה

הלכות נוספות

ערלה ונטע רבעי

המשך ערלה ונטע רבעי

שנת השמיטה

שמטת כספים ופרוזבול

כלאים

הרכבת אילנות

אסור חדש

כלאי זרעים, כלאי הכרם, הערות כלליות. אסור חדש,

גלוח, שעטנז

מזוזה

קביעת מזוזה

למוד תורה

כשרות המזוזה

ברית מילה ופדיון הבן

ברית, פדיון הבן

דיני כהנים

בכור בהמה

בין אדם לחבירו

גמילות חסדים, צדקה

בקור חולים

רכילות ולשון הרע

מצות הלואה ואיסור ריבית

דיני ממונות

הצלת אדם וממונו והשבת אבדה

פגיעה בזולת, מעקה, ממון אחרים

ביומו תתן שכרו, הלכות משא ומתן

מדות ומשקלות

הנהגה בחברה ותיקון מידות הנפש

הלכות אבלות

עולם חולף ועולם נצחי

שעת הפטירה

על מי מתאבלים

אונן, הלויה

הקריעה

ההספד

לאחר הלויה, טמאת כהן

שבעה

סעודת הבראה

המשך דיני השבעה

התפלות בימי השבעה

נחום אבלים

שלשים, אבלות בחגים וברגלים

אבלות יב חודש

שמועה קרובה ושמועה רחוקה, אבלות י"ב חודש, הקמת המצבה

יום זכרון