האילן התורה והטבע | הרב עזריאל יונה

משנה, אבות, ג, ט:
רבי יעקוב אומר: המהלך בדרך ושונה, ומפסיק משנתו ואומר מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה –מעלין עליו כאילו הוא מתחייב בנפשו.

שני פירושים מופלאים, קוטביים בתפיסתם, נאמרו ביחס למשנה זו. פירושיהם של הרש"ר הירש, ושל הראי"ה קוק. במסגרת זו נעסוק בפירושו של הרש"ר הירש.

 

תורה עם דרך ארץ

הרש"ר הירש שחי במאה ה-19, היה מגדולי הלוחמים כנגד הרפורמה וההשכלה שפשתה ביהדות מערב אירופה. הוא הקים בפרנקפורט את בית הספר הריאלי שסיסמתו היתה 'תורה עם דרך ארץ', עיקרון שנקשר בשמו של הרב הירש עד לימים אלו.

 

במסכת אבות פרק ב' משנה ב' נאמר: יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. דרך ארץ אינה רק נימוסים והליכות, אלא היא כוללת גם מלאכה ופרנסה, או כפי הרש"ר הירש הרחיב את היריעה וכלל בה גם את הוויות העולם ומרכיביו, הכוללים את שטחי המדע, האמנות, והסוציאליזציה וכן הלאה.

 

מה הם עקרונות השיטה המייצרת אינטגרציה בין התורה לחיים הכלליים? לפי עיקרון 'תורה עם דרך ארץ' התורה המעצבת את נפשו וחייו של העם היהודי, אינה יכולה להצטמצם בבית המדרש בלבד, אלא חייבת היא לבא במגע ובאינטראקציה עם תנאי החיים, והוויות העולם הכללי. מאחר שהתורה היא נצחית, מוטל על האדם לבחון את כל הסובב אותו על פי השקפתה של התורה. אי אפשר להתעלם מן כל המתרחש בעולם בשטחי האמנות, המדע, היצירה והפוליטיקה, רק שנקודת המוצא נדרשת לבא מנקודת מבט יהודית, הרואה את האידיאל בחיי תורה ומצוות בעולם החומר והמעשה, וחיי רוח אלו נותנים את חותמם על שטחים 'חוץ תורתיים' אלו. הרב [ד"ר] יעקב יחיאל ווינברג, ראש בית המדרש לרבנים בברלין ומהרבנים הבולטים שבמאה הקודמת, הגדיר את משנתו של הרש"ר הירש במשפט הבא: "התורה היא הצורה שעלינו להלביש על החומר, שהוא העולם הזה ומרכיביו".

 

האילן חלק מ'תורת חיים'

אדם ההולך בדרך, ושונה, או במילים אחרות עסוק בייעודו, לימוד התורה, קיום המצוות, וחובתו כלפי בוראו, ואז מתבונן בטבע ואומר 'מה נאה אילן  זה' מייצר למעשה דיכוטומיה בין התורה לבין העולם, בין תורת החיים, ליסודות הטבע והמדע.

 

אדם כזה לא השכיל כי קיימת אינטגרציה מלאה בין התורה לבין חיי האדם בעולם על כל מרכיביו. הוא מפסיק ממשנתו, ובטח אומר לעצמו: עזבתי רגע את התורה, אבל אין זה נורא, אציץ לרגע באילן הנאה בנוף המופלא. לאמיתו של דבר, ההתבוננות בעולם בעיניים של תורה, הוא האידיאל של האדם השלם או כפי שהרש"ר מכנה אותו 'אדם ישראל'. התרבות, הטבע, ואפילו המדעים, הם חלק אינטגרלי מן היהדות ומתורת החיים.

 

פרופ' מרדכי ברוייאר, נינו של הרש"ר הירש מספר כי פעם התארח סבו בשוויץ והביט בנופיה. לאחר מכן אמר לסובבים אותו: כעת, יהיה לי מה לענות בעולם האמת, כשישאלני ה' – האם ראית את שווייץ היפה שלי?