רב הונא וחביות היין | אליעזר היון


מסכת ברכות, דף ה.

רב הונא תקיפו ליה [החמיצו לו] ארבע מאה דני דחמרא [חביות יין].

על לגביה [הלך אל] רב יהודה אחוה דרב סלא חסידא ורבנן , ואמרי לה [ויש אומרים שהלך ל] רב אדא בר אהבה ורבנן, ואמרו ליה לעיין מר במיליה [אמרו לו, תבדוק את מעשיך, שמא נענשת על משהו]

אמר להו ומי חשידנא בעינייכו [האם אני חשוד בעיניכם, שעשיתי משהו שלא כהוגן]? אמרו ליה מי חשיד קב"ה דעביד דינא בלא דינא [האם חשוד הקב"ה שהעניש בלי שזה מגיע בדין]?

אמר להו אי איכא מאן דשמיע עלי מלתא לימא [אם יש מישהו ששמע עלי משהו - שיאמר לי].

אמרו ליה הכי שמיע לן דלא יהיב מר שבישא לאריסיה [שמענו שאינך נותן את הזמורות לאריס שעובד אצלך]

אמר להו מי קא שביק לי מידי מיניה הא קא גניב ליה כוליה. [אותו אריס אינו משאיר לי זמורות, הוא גונב לי את כולן, כלומר הוא נוטל הרבה יותר מחלקו]

אמרו ליה היינו דאמרי אינשי בתר גנבא גנוב וטעמא טעים [הגונב מן הגנב, גם הוא חש בטעם הגניבה]

אמר להו קבילנא עלי דיהיבנא ליה [מקבל אני על עצמי, שאחזיר לו את הזמורות]

איכא דאמרי הדר חלא והוה חמרא [חזר החומץ ונעשה יין]

ואיכא דאמרי אייקר חלא ואיזדבן בדמי דחמרא [התייקר החומץ ונמכר במחיר היין]:


שתי הערות

1]מהי טענת חכמים על רב הונא, הלא האריס הזה היה גנב, ומלבד עצם הגנבה הרי כבר קיבל את משכורתו בגנבתו?

2] האם היה בהחמצת חביותיו של רב הונא איזשהו ענין, סימבולי אולי, המתקשר למניעת הזמורות מן האריס?

Image

תגובות   

0 #1 אישאיש ודרגתואברהם סופר 2008-01-22 16:09
לא ידוע מהקטע שלפננו אם רב הונא אמר לאריס והתריע בפניו, שידוע לו שהאריס מועל באמון וגונב,אם אמר לו וזה המשיך לגנוב היה על הרב לפטר אותו ,אם לא אמר לו מחשש להלבנת פנים או אחר, היה על רב הונא למצוא לו עיסוק אחר מבוקר יותר [בתוך קבוצת עובדים ] כך יקשה על האריס לגנוב , אך רב הונא בדרגתו עשה מה שעשה וקיבל מה שקיבל [מקבל אני על עצמי, שאחזיר לו את הזמורות] ו[חזר החומץ ונעשה יין].אם אני היתי תופס או יודע על פועל שלי שגונב הלואי שהיתי נוהג כמו רב הונא .
0 #2 חוזר: רב הונא וחביות הייןGuest 2018-02-07 22:39
:lol:
0 #3 חוזר: רב הונא וחביות הייןGuest 2018-02-07 22:40
:D
0 #4 Advise upwards; microscopy, period; actino[censored ]cosis, osteoto[censore d].oboruyezf 2019-04-08 21:44
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500 Mg gaz.iwcn.b-2.co .il.iui.vk http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
0 #5 Introduce amoeboid doorbell rule, slit.oqedefavoj 2019-04-08 22:32
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin 500mg zoy.qeuf.b-2.co .il.qpx.hu http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן