דאגה של צדיקים: אברהם וליצני הדור | הרב עזריאל יונה

ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק [בראשית כה יט].

אומר רש"י: לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה שרה וכו'. מה עשה הקב"ה? צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, והעידו הכל - אברהם הוליד את יצחק, וזהו שכתב וכו' שהרי עדות יש שאברהם הוליד את יצחק.

 

פלא עצום, הכי משום ליצנות מרושעת זאת יש לשנות סדרי בראשית?

הכי משום כמה דברי ליצנות משוללי טעם של כאלו הנושאים על עצמם 'כתר שם טוב' של ליצני הדור תפגע רוחו של אברהם אבינו?

כלום יש להעלות על הדעת כי אי מישהו יחדיר קורטוב של רצינות אל תוך דברי הריקנות של ליצני הדור?

 

מה מטרה יש בהם בתוך דברי ליצנות אלו, פרט לליצנות לשמה, הלא עיבורה של שרה מחוץ לגדרי הטבע הוא, לא היה כזאת לעולמים, מה איפוא ריוח יש להם מכך שמוציאים המה ברשעותם ובריקנותם את אברהם אבינו מן התמונה?

 

מה ריוח יש לרשעות והשחתת ליצנותם?

 

כמאה שנים עומד לו אברהם מן העבר האחד, יחידי, בודד מול עולם שלם ואינו מתפעל, העתה יתפעל עד כדי כך שיאלצו לצור צורה מיוחדת, כדי לסתום פיותיהם של מקטרגים ליצנים?

 

מסביר הרב אזרחי בספרו 'ברכת מרדכי כי האמת היא כי לא לעלבונו של אברהם אבינו או לבושתו דואגים כאן, לא נעשה כאן הנס כדי לסתום פיותיהם של מלעיזים, קרוב לומר כי אף בעלי החכמה הליצנותית המרושעת ידעו אל נכון כי אין בדבריהם מאומה פרט לליצנות מרוקנת מכל תוכן.

 

האמת היא כי אברהם אבינו, מודאג מאד היה מעצם התופעה כי הינו 'נושא' בפיותיהם של ליצנים, כואב היה מאד מאד את סבלם של אותם יצורי אנוש שהתדרדרו כל כך עד כי לא הרגישו אף לא בסבלם שלהם...

 

פניו נפלו לא מבושה עצמית עלבון או פגיעה, אלא כואב היה את עצם התדרדרותם. לא את הליצנות כאב, אברהם כואב היה את הליצנים ימים ולילות, וללא הרף מעת לידתו של יצחק אבינו הטרידה את מנוחתו עובדת קיומם של ליצנים, אשר נושא ליצנותם, הם אבות האומה אברהם ושרה ויצחק.

 

מחשבות הכפירה במלכות השם יתברך לא נתנו לו מנוח. מטכס היה עצה כיצד למנוע מן הליצנים את ליצנותם.

 

כדאי איפוא לחולל נס מיוחד לצור מחדש את צורתו של יצחק, כדי להשמיט מתחת רגלם את בסיס ליצנותם כדי שלא יתלוצצו.

 

למנוע מאברהם אבינו את הצער הנורא שכירסם בו למשמע כל ליצנות ולמראה כל ליצן.

 

כי זו היא שליחותו של אברהם, מוסר היה את נפשו על כל אחד מבאי עולם.

 

כדאי היה לו לאברהם שידוד מערכות עולם ובלבד שתמנע מאי מישהו ליצנות. כדאי היה לצור צורתו של יצחק ובלבד שתמנע על ידי כך ליצנות אחת, מליצן אחד.

 

זו היתה דאגתו של אברהם אבינו. מדאגה זאת הצילו הקב"ה, על ידי הנס הגדול.