למה נדמה עשיו | מערכת האתר

למה נדמה עשו הרשע ואליפז ועמלק בנו וירבעם ונבוכדנצר והמן האגגי?

לאחד שמצא כסות בדרך תפשה בידו והכניס לתוך העיר, והיה מכריז ואומר אבדה זו של מי.

נתקבצו כל בני העיר ויצאו לקראתו. אמרו ראיתם איש פלוני כמה צדיק הוא כמה חסיד הוא

מיד עמדו ועשאוהו ראש וקצין עליהם שנה בשתי שנים ובשלש שנים בד' בה' עד שהחריב את כל העיר כולה.

לכך נדמו הרשעים.

לא בשכר שלש דמעות שהוריד עשו לפני אביו נתנו לו את הר שעיר שאין גשמי ברכה פוסקין ממנו לעולם?

לא בשכר ירבעם שהקשיב דבר לפני המלך נתנו לו י' שבטים?

לא בשכר מרודך שנהג כבוד באבינו שבשמים יצא ממנו נבוכדנאצר?

לא בשכר אגג שהיה בוכה ומתאנח בשעה שהיה חבוש בבית האסורין ואמר אוי לו שמא יאבד זרעו יצא ממנו המן?:

ילקוט שמעוני לפרשת תולדות


נקודות למחשבה:
א. צריך להבין את המשל לאותו אחד שמצא כסות בדרך. כנראה הכוונה שכל מה שהוא בא לעיר ומכריז אבדה זו של מי בכדי שיאמרו כמה חסיד הוא. אם כן אותה הכרזה שלו באה מתוך צביעות, לרכוש את אמונם של אנשי העיר. ואם מעשה זה של צביעות, וכנ"ל אצל עשו וירבעם וכל אותם רשעים. אז למה זכו לאותו שכר שמתואר במדרש.

ב. אם נתבונן בחלק שנוגע לעשיו, לא ברור במה זה דומה למשל. במשל, הסוף טראגי - העיר נחרבה. אבל אצל עשיו לא ברור מה הנזק שנעשה מכך שזכה להר שעיר. (במקביל לאגג למשל - נולד ממנו המן)