חיפוש

מצות עשה מהתורה ללכת בדרכי ה', חז"ל פרשו את כוונת הפסוק שיש להידמות לקב"ה במידותיו הטובות. "מה הוא רחום אף אתה היה רחום, מה הוא חנון אף אתה תהיה חנון". במצווה זו נאמרו פרטים רבים. הרב גרינוולד בספרו עיטורי הלכה אסף אותם וסידר אותם בשבילנו.

הבה נצפה בפרק.


שער הפרק

והלכת בדרכיו

מי א-ל כמוך

נושא עון

ועובר על פשע

לשארית נחלתו

לא החזיק לעד אפו

כי חפץ חסד הוא

ישוב ירחמנו